Програма за национални учебни посещения на здравни и педагогически специалисти и студенти

site-guru

Същност на програмата: 

Настоящата програма за национални учебни посещения на здравни и педагогически специалисти и студенти изучаващи здравни и педагогически специалности, е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България, координирана от „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Основната цел на програмата е да предостави възможности на специалисти със здравен и педагогически профилкоито работят с деца от ромски произход, да повишат практическите си знания и умения за предоставяне на високочаствени здравни и педагогически грижи.  

Основни цели на учебните посещения: 

 • Подобряване на достъпа, качеството, равнопоставеността и ефективността на здравните и образователните услуги; 
 • Подобряване и развиване на ключови умения и компетенции на съответните експерти; 
 • Споделяне на успешни практики, които биха довели до повишаване на житейските постижения и мотивация на децата; 
 • Споделяне на успешни здравни и педагогически практики за ангажиране на местната общност в пълноценното израстване на децата; 
 • Повишаване на практическите знания и умения на студенти от ромски произход, изучаващи здравни и педагогически специалности; 
 • Създаване на нови контакти и възможности за проектни партньорства. 

Кандидатите могат да посочат конкретна здравна или образователна институция, която имат желание да посетят. Ако имате затруднения в избора на конкретна институциямоля, обърнете се към екипа на ТСА, за да обсъдите и други допълнителни възможности за посещение. 

Финансови параметри: 

В рамките на програмата очакваме да финансираме до 10 посещения за учебната 2019-2020 година, в които да участват приблизително 2човека (здравни и педагогически специалистистуденти, които изучават педадогически и здравни специалности, и по изключение родители). Средната очаквана стойност на разходите за едно посещение е 100 лв. За всяко посещение ТСА ще финансира разходите за двама участника. Посещенията са еднодневни, като на участниците ще им бъдат покрити транспортните разходи и разходите за храна. При необходимост и предварително одобрение от ТСА ще бъдат покрити и разходите за хотелско настаняване (при стандарт за двойна стая) 

Одобрените кандидати получават писмено потвърждение от ТСА с посочен лимит на бюджет за посещението 

 Допустими кандидати: 

Кандидатите трябва да са членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност REYN България и могат да имат различни работодатели (т.е., да не са от една и съща организация). Вижте линк към формуляр за членство в приложенията. Мрежата е неформална и членството е безплатно. 

 • Учители, помощник-учители, образователни медиатори и директори на детски градини и ясли, работещи с уязвими общности.  
 • Медицински сестри, акушерки, здравни медиатори и други здравни специалисти, работещи с деца на възраст от 0-10 години от уязвими общности; 

Допустими участници, освен изброените допустими кандидати по-горе, са: 

 • Студентиизучаващи здравни и педагогически специалности; 
 • По изключениеродители от общността.

Продължителност на програмата: 

Програмата е отворена за кандидатстване от датата на обявяване до датата на изчерпване на  бюджета й. Посещенията се извършват в срок преди 30 май 2020 г.   

Оценка на кандидатурите: 

Разглеждането и оценката на кандидатурите се извършва от екипа на ТСА в рамките на две (2) седмици след получаване на изцяло попълнен комплект документи за кандидатстване. Критериите за оценка включват: 

 • Кандидатстване в екип от двама по ваш избор; 
 • Кандидатите са членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България; 
 • Формулярът за кандидатстване е попълнен на компютър и изцялобез пропуски, и от двамата участници в учебното посещение. Целите на посещението са дефинирани ясно и имат отношение към подобряване на здравните и педагогическите услуги за децата от ромски произход; 
 • Бюджетът е реалистичен и добре обоснован. 

 Документи за кандидатстване: 

Документите за кандидатстване се подават минимум един месец преди планираната дата на посещениетоТСА си запазва правото да предлага подобрения в описаните цели и  дейности. 

Всеки основно кандидатстващо лице трябва да попълни следните документи: 

 • Формуляр за кандидатстване; (Приложение 1) 
 • Формуляр за присъединяване към Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България поне за основния кандидатстващ (само ако не е вече член).

Задължение на участниците след изпълнение на учебните посещения: 

След посещението кандидатите описват посетената практика във формуляра за описване на добра практика – (Приложение 2)към който могат да се приложат и снимки 

Кандидатите отчитат реално направените разходи, като изготвят финансов отчет (Приложение 3) и прилагат към него оригинали на разходооправдателните документи. Допълнителни инструкции се съдържат във фoрмуляра за финансова отчетност, който кандидатите ше получат след одобряване на посещението им.  

Важни дати и срокове: 

Обявяване на конкурс 1 ноември 2019 
Краен срок за подаване на формулярите за кандидатстване 30 април  2020 
Край на посещенията 30 май 2020 
Краен срок за подаване на технически и финансов отчет До две седмици след приключване на учебното посещение 

Приложения:  

Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване

Приложение 2 – формуляр за членство в Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност REYN България – линк за регистрация: https://www.surveymonkey.com/r/BT95865  

Приложение 3 – Формуляр за описване на добра практика – бланка

Приложение 4 – Финансов отчет

Приложение 5Списък на образователни институции, които могат да бъдат посетени в рамките на програмата 

 

Proudly powered by Wpopal.com