Във видеото „Млади ромски педагози“ ще се запознаете с личните истории на Рая, Тошка и Мариела. Те избраха да поемат по трудния път на учителската професия, готови да се борят с всички възможни трудности и предизвикателства, които срещат по пътя на своето личностно и професионално развитие. Настоящото видео е доказателство, че успешните ролеви модели могат да окажат положително влияние върху развитието на децата в ранна детска възраст. Рая, Тошка и Мариела са активни членове на Мрежата РЕЙН и са част от проекта „Млади ромски педагози“, който има за цел да окаже подкрепа на млади и амбициозни хора от ромски произход, които имат желание да станат учители в детски градини в малки населени места, посещавани предимно от ромски деца. Проектът има за цел да изгради успешни ролеви модели, които да допринесат за по-доброто развитие на ромските деца и да повиши тяхната мотивация за учене. Проектът „Млади ромски педагози“ се финансира от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ с щедрата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

„ВСЕКИ ДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА УЧА И ИГРАЯ“ НАРЪЧНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЕСИИ ЗА РОДИТЕЛИ

Дейностите, материалите и идеите, събрани в настоящия наръчник, са разработени от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, с цел да подпомогнат повишаването на разбирането на родителите от непривилегировани общности, с фокус върху ромите, за важността на ранното детство, за формиране на важни умения, нагласи и интереси на детето, както и за важната роля на детската градина като място за ранно учене и развитие на езикови и социално-емоционални умения на децата, както и да улеснят укрепването на доверието между семейството и детската градина.
Крайната цел на съвкупността от дейности, информационни материали и подходи за провеждане на сесиите, е насърчаване на редовното посещение на детска градина.

"Чуваш ли ме"

В брошурата „Чуваш ли ме“ се анализират процесите на усвояване на втория език и усилията, които се изискват от страна на децата и учителите. Двуезичните умения на децата в ранна възраст трябва да се считат за добавена стойност, а не за недостатък. Двуезичните деца често са по-добри в овладяването на нови езици. Учителите трябва да оказват необходимата подкрепа на децата в класната стая, като пример за това е именно преподаването по интерактивен начин, давайки възможност на децата да развиват и усъвършенстват своите езикови умения, като същевременно се придава стойност на техния произход и култура.

"Виждаш ли ме?"

„Как се отразява бедността върху развитието на децата?“

Брошурата показва как бедността поражда порочен кръг, който трудно може да бъде прекъснат: лошите условия на живот, в които живеят децата; невъзможността да посещават висококачествени училища, което от своя страна влошава образователните им постижения; високият риск от отпадане от училище; навлизане в зряла възраст с ниски нива на оброзование и без нужните умения.

Cover-(border)

"Кътче за родители"

Брошурата „Кътче за родители“ разглежда успешните стратегии за осъществяването на ефективно сътрудничество с родителската общност, като освен това предоставя и допълнителна информация за важността на родителското участие в образователния процес. Описаните погрешни схващания в брошурата, спрямо ромските родители, предоставят възможност за активно обсъждане на проблемите и предизвикателствата, които довеждат до ограничаване на участието на родителите от ромски произход в училищния живот на образователните институции.

Брошурата за здравословно хранене има за цел да покрепя работата за подобряване на майчиното и детското здраве сред ромската общност, по инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България, която се координира от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Брошурата е разработена от:
Магистър фармацевт Мирослава Делчева – „Абиком“ ООД
Доц. Красимира Костадинова, дм – НЦОЗА
Доц. д-р Ружа Панчева, дм – МУ – Варна
Д-р Ирина Владимирова – УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив

Видеото „Историята на Весна“, хърватски учител в предучилищна група. Основната цел на Весна е да научи учениците си как да създадат общност в класната стая.

Cover_S

Мечтая да раста – Историята на Севда

Аз съм Севда от България. Започвайки с това къде съм сега и връщайки се към ранните си години, ще ви преведа през моя житейски път, който ме направи човека, който съм днес. Ще ви споделя забележителните моменти от живота ми – ще мина през събитията, които ме направиха силна и ще ви запозная с хората, които ме подкрепиха през многобройните предизвикателства, с които се сблъсквах по моя житейски път. Гордея се, че съм от ромски произход и с това, което съм сега. 

Cover_Education and ESR

Образование и реализация на ромската общност

Основни изводи oт национално представително проучване на ромската общност в България

Изследването е проведено в 140 населени места. „Тръст за социална алтернатива“ работи през годините с 80 партньорски организации в страната и сме подпомогнали над 100 хиляди души. В работата по изследването са работили и над 100 анкетьори и медиатори на територията на цялата страна.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В РОМСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 2018 ГОДИНА

В отчета от 2018 година на Мрежата РЕЙН са описани мисията и целите й, извършените дейности като обучение за застъпничество за членове на REYN International, превод на материали, стартиране на програма за обменни визити на детски градини, сесия „Ранен старт към уменията на бъдещето“ по време на Форум „Образование: за бъдеще“ и други; Описани са и планираните дейности за 2018 година – разработване на наръчници за здравословно хранене, обменна визита на детски учители до REYN Хърватска, Втори кръг на Програмата „Ролеви модели в ранна детска възраст“, създаване на консултативен съвет на Мрежата и други.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В РОМСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 2019 ГОДИНА

В годишния отчет от 2019 година се описват извършените дейности на Мрежата РЕЙН като регионални събития, стартиране на „Програма за национални учебни посещения на здравни, педагогически специалисти и студенти“, продължаване на стажантската програма „Ролеви модели в ранна възраст“, превод на материали, обучение на тема „Как децата от уязвими общности да развиват своите езикови и социално-емоционални умения“ и други; Описани са и планирани дейности през 2020 година – участие на Мрежата РЕЙН в годишната конференция на директорите на ЦМДТ „Амалипе“; пилотиране на наръчника за здравословно хранене на бременни и майки с деца от 0-3 години от НПО; изпълнение на Програмата „Ролеви модели в ранна детска възраст“ и други.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В РОМСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 2020 ГОДИНА

В годишния отчет от 2020 година се описват извършените дейности на Мрежата като дискусиите, съобразени с епидемиологичната обстановка и проведени онлайн стратегически срещи, както и развитието на програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“; Описани са също планираните дейности през 2021 г.: изпълнение на програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“; стартиране на инициатива „Приобщаване и справедливост за ромски деца и семейства“; организиране на застъпнически дискусии с членовете на Мрежата РЕЙН, подкрепени от Консултативния съвет и други; както и целите на Мрежата и резултатите, които са постигнати въпреки ограниченията, породени от COVID-19.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В РОМСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 2021-2022 ГОДИНА

В годишния отчет от 2021-2022 година се описват извършените дейности на Мрежата като: Онлайн семинари, дискусии и събития; Програмата за студентски стажове „Ролеви модели в ранна възраст“; Малки проекти – „Как да отглеждаме здрави и умни деца“; „Информационни сесии за родители относно важната роля на детската градина за децата“; 10-годишния юбилей на РЕЙН и Селекцията „30 под 30“ за списание „Forbes – България“. Отбелязани са и планираните дейности през 2023 г.: Местни и регионални събития за споделяне на въведени от образователна институция успешни практики за работа с деца от уязвими общности; Обмен на опит за насърчаване и промотиране на Ромски професионалисти в областта на ранно детско развитие; Семинари за учители; Застъпничество в подкрепа на образователните медиатори в детски градини; Информационни сесии за родители относно важната роля на детската градина за децата.

Untitled

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В РОМСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 2023 ГОДИНА

В годишния отчет от 2023 година се описват извършените дейности на Мрежата като: Провеждане на местни и регионални събития за споделяне на въведени от образователна институция успешни практики за работа с деца от уязвими общности; Споделяне на опит за насърчаване и промотиране на ромски професионалисти в областта на ранно детско развитие; Застъпническите инициативи в подкрепа на образователните медиатори в детски градини; Малки проекти – „Информационни сесии за родители относно важната роля на детската градина за децата“ и публикуваните ресурси. Отбелязани са и планираните дейности през 2024 г.: Местни и регионални събития за споделяне на въведени от образователна институция успешни практики за работа с деца от уязвими общности; Обмен на опит за насърчаване и промотиране на Ромски професионалисти в областта на ранно детско развитие; Информационни сесии за родители относно важната роля на детската градина за децата; Разпространение на знания и опит от Международната конференция за ранно детско развитие; Нов ресурс за учители – информационна брошура „Кой съм аз? Въпроси на груповата и индивидуалната идентичност“; Възможности за обучения за учители на тема: „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“; Продължаване на усилията по застъпничество в подкрепа на капацитирането и кариерното развитие на образователните медиатори в детски градини.