Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (Мрежата РЕЙН) се стреми да предложи положителни ролеви модели в областта на ранното детско развитие, да повиши качеството на обучение, да интегрира по-ефективно здравеопазването и образованието в ранна детска възраст, като постави акцент върху храненето, и да обедини усилията за застъпничество в областта на ранното детско развитие с акцент върху подобряването на достъпа, качеството и резултатите в тази област за децата от ромската общност.

Мрежата РЕЙН постига целите си, като предлага следните възможности и подкрепа за членовете си:

  • Участие в национални и регионални събития и конференции;
  • Изготвяне на становища по проектопредложения, които са важни за членовете;
  • Публикуване на истории на успеха, добри практики, наръчници, новини и други материали в помощ, подкрепа и развитие на експертите;
  • Публикуване на ресурси и информационни материали от чуждестранния опит;
  • Застъпнически инициативи;
  • Възможности за повишаване на капацитета;
  • Програми за обменни визити на местно и регионално ниво между експерти, работещи в детски градини, както и възможности за международен обмен;
  • Стажантска програма за студенти;
  • Финансиране на микро проекти;

Кой може да членува в Мрежата РЕЙН?

Институционално членство Индивидуално членство

Неправителствени организации, работещи в областта на ранното детско развитие в ромска общност; 

Институции, които са пряко ангажирани с предоставянето на дейности в областта на ранното детско развитие в ромска общност (детски градини, ясли, центрове за услуги за деца, болници, здравни центрове).

Служители и членове на неправителствени организации, работещи в областта на ранното детско развитие в ромска общност;

Специалисти, работещи в институции, които са пряко ангажирани с предоставянето на дейности в областта на ранното детско развитие в ромска общност;

Представители на държавни органи, които са пряко ангажирани със създаването, контрола и изпълнението на държавни политики в областта на ранното детско развитие за ромска общност.

Ползи от членството

Вид членство

Институционално

Индивидуално

Достъп до полезна информация

ü

ü

Участие в обучения

ü

ü

Участие в национални програми за обмен на добри практики

ü*

ü

Участие в международни програми за обмен на добри практики

ü*

ü

Участие в застъпнически инициативи

ü

ü

Финансиране на проектни идеи и подкрепа в търсенето на външно финансиране

ü

 

Участие в стажантски програми

ü

 

Участие в определянето на стратегическите приоритети на мрежата

ü

 

* *Имат приоритет

Кандидатури за членство в Мрежата РЕЙН се приемат онлайн на адрес:  https://reynbg.com/bg/%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0/

Членството в Мрежата е безсрочно, докато самият член не заяви желание за прекъсване на членството или докато не бъде изключен от Мрежата поради системно нарушаване на поетите в настоящия Меморандум ангажименти. Решението за приемане и прекъсване на членство в Мрежата се взема от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.