Програма за съвместно организиране на регионални събития

site-guru

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (REYN България, координирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“ – ТСА) кани институционалните си членове си да изразят интерес за организиране на съвместно полудневно събитие с регионален характер, насочено към специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 години. Регионалните събития могат да имат здравен и/или образователен фокус. 

На тези събития REYN България  ще представи публикации или програми на ТСА в рамките на 15 до 60 минути, в зависимост от идеите на организатора за останалата част от събитието. Организаторът може да развие следните теми по време на регионалното събитие: 

 • Представяне на добри практики от региона, които подкрепят теоретичното съдържание на преведените публикации от ТСА; 
 • Фасилитиране на дискусия по конкретни здравни или образователни теми, засягащи развитието на децата в ранна възраст; 
 • Покана на успешни ролеви модели от ромската общност, които да споделят своите лични истории по време на събитието; 
 • Представяне на направени анализи и изследвания, които надграждат съветите от публикациите на ТСА; 

С избраните кандидати ще бъде сключен договор за грант на стойност до 600 лева за покриване на разходите за организиране на събитието. Грантът се отчита с опростен финансов и технически отчет. Възможно е и непарично дарение (играчки, книжки и други) на тази стойност. 

ТСА възнамерява да подкрепи до 6 (шест) регионални събития през учебната 2019-2020 година. Датите на събитията се договарят индивидуално спрямо възможностите на екипа на ТСА да присъства. Краен срок за провеждане на събитията: 31 май 2020 г. 

Допустими кандидати са само институционалните членове на РЕЙН България. 

Примерни цели на събитията (определят се от организаторите) 

 • Дискусия и изграждане на споделено виждане за ефекта на общински, областни или национални здравни и образователни политики върху деца на възраст 2-6, живеещи в бедност 
 • Представяне на успешни здравни и педагогически практики за работа с деца на възраст 2-6, живеещи в бедност 
 • Популяризиране на важността на ролевите модели за децата, живеещи в бедност 
 • Обсъждане на идеи за сътрудничество на общинско или областно ниво с цел преодоляване на последиците от бедността върху деца в ранна възраст 
 • Припознаване на организаторите като пряко ангажирани и отговорни лица, представляващи Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България на местно ниво 

Задължителни цели на събитията (организаторите отговарят за изпълнението им) 

 • Привличане на нови членове към Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България 
 • Създаване на нови контакти и възможности за планиране на нови проекти и партньорства 

Задължителни цели на събитията (REYN България отговаря за изпълнението им) 

 • Повишаване на знанията на специалистите за проблемите, които касаят развитието и живота на децата, и за конкретни подходи, с които специалистите могат да противодействат на тези негативни ефекти 

Целева публика 

За всяко събитие: 253участници. 

 • Здравни и педагогически специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 от уязвими общности 
 • Представители на организации с идеална цел, които работят директно с деца на възраст 2-6 от уязвими общности  
 • Представители на местната ромска общност / ролеви модели 
 • Представители на РУО, РЗИ и други 

Задължения на организатора 

 • При комбиниране с публикация на ТСА, организаторът прочита съответната публикация (всички са достъпни безплатно в електронен формат на  интернет страницата на ТСА), и планира цели, формат и съдържание на събитието, които отговарят на публикацията 
 • Организаторът отговаря за това, представените практики да съответстват на конкретни съвети / области от публикациите. Също така, организаторът отговаря за това, презентациите да не съдържат повече от 30 думи на слайд (включително и заглавието) и да наблягат на визуални елементи – снимки, графики, видео клипове, постери, онагледяване на живо с предмети и други. 
 • Организира логистично събитието 
 • Изпраща покани и проследява присъствие (чрез присъствен списък) 
 • Води събитието 
 • Осигурява медийно отразяване, при желание 
 • Документира събитието (чрез отчет и снимки) 

Документи за кандидатстване 

Документите за заявка на интерес се подават към ТСА на електронна поща минимум един месец преди планираната дата на събитиетоТСА си запазва правото да предлага подобрения в описаните от кандидата цели, формат и програма за събитието. 

Всеки кандидат трябва да попълни следните документи: 

 • Формуляр за кандидатстване (по образец); 
 • Формуляр за присъединяване към Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България поне за основния кандидатстващ (само ако не е вече член). 

Допустими разходи 

Допустими разходи са тези за наем зала, кетъринг, транспорт за организатора и участниците, материали и канцеларски разходи, разходи за комуникация, хонорар за организатора до 150 лв.  

Технически и финансов отчет 

Техническият отчет съдържа: до половин страница с рефлексия, изводи и самооценка от събитието (свободен стил); програма; присъствен списък; обобщени обратни връзки; снимкиФормулярът за обратна връзка се предоставя от ТСА. Отделно организаторът изготвя някакъв кратък документ (една страница) за споделяне с членовете на мрежата – виж примери по-долу. 

Финансовият отчет съдържа: формуляр за отчет; копие на разходни документи; други при необходимост. 

Приложения: 

Приложение 1 – Формуляр за заявка на интерес

Приложение 2 – Линк за регистрация за членство в Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN Българияhttps://www.surveymonkey.com/r/BT95865   

Proudly powered by Wpopal.com