„Обучение от разстояние“ – осъществяването на педагогическото взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование

site-guru

На 25.11.2020 година на сайта на Министерството на здравеопазването беше публикувана заповед за удължаване срока на обявената епидемична обстановка. Приетата от МС заповед влиза в сила на 27 ноември от 23:30 часа и ще е с продължителност до 21 декември 2020 година. Част от приетите временни противоепидемични мерки обхващат и засягат в пряка степен дейността на образователните институции – училища и детски градини. От 30 ноември всички училища преминават в режим на работа Обучение от разстояние в електронна среда“, като същевременно детските градини ще бъдат затворени 

Все още остават под въпрос някои съществено важни теми, касаещи всекидневната работа и дейност на педагозите, които работят в детските градини, а именно:  

 • По какъв начин ще се осъществява педагогическото взаимодействие в периода от 30.11 – 21.12.2020 година?  
 • По какъв начин се разпределят педагогическите ситуации?  
 • Задължително ли е провеждането на пряк контакт и ежедневно участие на децата и как учителите могат да подкрепят децата и техните родители? 
 • Как учителите ще осъществят проследяването на напредъка на децата от разстояние? 
 • Какъв норматив трябва да покрият педагогическите специалисти по време на изпълнението на тяхната преподавателска работа?  
 • Какви са алтернативите пред педагогическите специалисти, когато е невъзможно да бъде осъществено обучение от разстояние в електронна среда? 
 • Кога ще бъде възстановено присъственото обучение? 

Екипът на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България ще направи кратко обобщение, относно осъществяването на педагогическото взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование.  

По какъв начин ще се осъществява педагогическото взаимодействие в периода от 30.11 – 21.12.2020 година?  

С  чл.68а от Закона за предучилищно и училищно образование се въведе трайна законова уредба, на случаите, когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата е преустановено. Педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на информационните и комуникационните технологии с участието на родителите. Педагогическите ситуации, може да се организират и провеждат дистанционно и чрез използване на информационните технологии при спазване на следните изисквания: 

 • Участие на родителите; 
 • Предварително получено съгласие от страна на над половината от родителите на децата в групата; 
 • Продължителност не повече от 30 минути дневно за дете; 
 • Предварително подготвени материали и изпратени указания на родителите за електронния продукт, който ще бъде използван, за съдържанието и препоръките за тяхното включване и участие. 

Директорите на детските градини изготвят и одобряват график за работата на педагогическите специалисти, свързана с комуникациятасъс семействата и децата, с изготвянето на предложения за примерни дейности, които могат да бъдат реализирани вкъщи, с изработването на материали или видеа. Конкретният начин за използване на информационните технологии се избира от детската градина, като се отчитат възрастовите особености на децата, интернет свързаността, наличните ресурси и техника, както и дигиталните умения на участниците. Когато липсва обективна възможност за осъществяване в електронна среда на обучение от разстояние, може да се прилага всеки друг подходящ начин, който осигурява ефективност и непрекъснатост на процеса взаимодействие. 

По какъв начин се разпределят педагогическите ситуации? 

Разпределението на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява по актуализирано седмично разпределение за срока на извънредното положение, като в него се предвижда поне по една ситуация за всяко образователно разпределение. Конкретната дейност по отделните образователни направления се определят от съответния учител, като не се очаква провеждането на педагогическите ситуации от електронна среда, а поддържане на връзка със семействата и децата и предоставяне на конкретни указания и подкрепа на родителите. Учителите в групи на целодневна организация се редуват като планират дейности за всяка една седмица, като разпределят взаимодействието с децата в групата. 

Задължително ли е провеждането на пряк контакт и ежедневно участие на децата и как учителите могат да подкрепят децата и техните родители? 

Не е задължително учителите да провеждат ежедневно участие на децата в пряк контакт, но може да подготвят видеа за поставяне на конкретни задачи или за насоки за провеждане на конкретна дейност, която да споделят с родителите, които в подходящ момент да споделят с децата. За всички възрастови групи е особено подходящо изпращане на материали, насърчаващи физическата активност на децата вкъщи, както и на игри, които стимулират творчеството и участието на цялото семейство. Съдържанието трябва да е съобразено със семейната среда и да изисква използването на ресурси, които са обичайно налични в дома.  

Как учителите ще осъществят проследяването на напредъка на децата от разстояние? 

Проследяването на напредъка се осъществява чрез наблюдение от страна на педагогическите специалисти и чрез обсъждане с родителите. 

В периода на провеждане на педагогическото взаимодействие на децата не се пишат отсъствия. 

Какъв норматив трябва да покрият педагогическите специалисти по време на изпълнението на тяхната преподавателска работа? 

За времето на осъществяване на педагогическо взаимодействие при условията на чл.68а от ЗПУО за изпълнение на нормата преподавателска работа на педагогически специалист в детските градини и в групите за задължително предучилищно образование в училище се приема, ако лицето има изпълнени не по-малко от 5 астрономически часа дневно или 25 астрономически часа (при 5 дневна работна седмицаза дейности при провеждане на педагогическото взаимодействие от разстояние в електронна среда, проследяване на постиженията на децата и обратна връзка с родителите. 

При непълно работно време броят на изпълнени часове се определя пропорционално на продължителността на работното време. За дните отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен договор. Организацията по отчитането на отработените часове се осъществява от директора на детската градина/училището.  

Какви са алтернативите пред педагогическите специалисти, когато е невъзможно да бъде осъществено обучение от разстояние в електронна среда?  

Когато не е възможно провеждането на обучение от разстояние в електронна среда съгласно чл.68а от ЗПУО, учителите следва да се възползват от възможностите по Кодекса на труда. Дейностите на непедагогическите специалисти се определят и организират от директора на детската градина и имат за цел поддържане на оптимални условия в институцията и извършване на необходимите текущи дейности. По преценка на директора непедагогическите специалисти може да се включват в дейности по разпространяване на образователни материали, изработени от учителите, както и други подкрепящи дейности.

Ще бъде ли възстановено присъственото обучение ? 

Към настоящия момент е трудно да се каже кога точно ще бъде възстановено присъственото обучение. Ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, е доста динамична и налага свой дневен ред, който принуждава управляващите органи да действат експедитивно и да предпримат мерки и решения, които да доведат до намаляване на смъртността сред населението. Възможно е при отслабване на мерките след 21 декември 2020 година, децата да се завърнат в детските градиниТова ще се случва със заповед от страна на съответния кмет. 

Proudly powered by Wpopal.com