„ВСЕКИ ДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА УЧА И ИГРАЯ“ НАРЪЧНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЕСИИ ЗА РОДИТЕЛИ

site-guru

„Научните изследвания в областта на ранното детство категорично доказват, че редовното посещаване на детска градина има положително въздействие върху детското развитие. На възраст между 3 и 7 години децата се намират и в ключов период от своето израстване, в който не само развиват своите когнитивни умения, но и учат и практикуват гъвкавост, самоконтрол, управление на емоциите, взаимодействие с другите – това е „критичен прозорец“, който предоставя възможност за психологическо и социално развитие. Без той да бъде оползотворен пълноценно, децата израстват без уменията, необходими за комуникация, работа в екип, решаване на проблеми, разбирателство с останалите хора, на които децата да разчитат до края на живота си. По-дългото време прекарано в детската градина допринася за по-успешното справяне в училище. По данни от Програмата за международно оценяване на учениците PISA, децата, които са били в детска градина повече от две години, придобиват необходимите умения и показват по-добри резултати от децата, които не са обхванати в задължителното предучилищно образование.

Ранното включване в услуги за образование и грижа от своя страна има доказан потенциал да съдейства за преодоляването на някои значими неравенства. Това е особено важно за децата от непривилегировани общности. Например по данни от национално представително проучване сред ромските общности в България от 2019 година, проведено от „Global metrics“ и възложено от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, посещаването на детска градина увеличава шансовете за завършване на висше образование с около 35%. Нещо повече, заетостта сред лицата от ромски етнически произход, посещавали детска градина, е 40% по-висока, а доходите им са с 30% по-високи от доходите на лицата, които не са посещавали детска градина.

У нас все още много семейства от непривилегировани общности срещат трудности да осигурят регулярно присъствие на децата в детската градина. Често семействата нямат достатъчно информация за важността на посещаването на детска градина и за това как регулярното посещение допринася за по-добрата социализация и изграждане на важни умения у децата, като например ранните езикови умения по български език. Липсата на опит в комуникацията със специалисти и педагози създава тревожност у родителите и полагащите грижа и може да бъде причина за затруднено взаимодействие с детската градина и изграждане на доверителна връзка между родители и учители/възпитатели. В някои случаи отдалечеността на детската градина или лошата инфраструктура и липсата на удобни транспортни връзки също създават допълнителни предизвикателства пред регулярното посещение – изискват се значителни усилия на родителите, за да водят децата редовно на детска градина, а това означава да е налице особено силна мотивация и информираност за важността на ранното учене.

Децата от непривилегировани общности по-често страдат и от недостатъчно пълноценно хранене и хронични състояния, които също водят до повече отсъствия от детската градина, а това от своя страна засилва притесненията на родителите и намалява посещаемостта.
Децата, за които българският език не е майчин, имат най-голяма нужда от ранен старт, но често имат най-малко време за езикова адаптация и за социализация в детската градина. От тази гледна точка регулярността в посещението на детска градина има ключово значение за компенсиране на
тези изходни неравенства. Трудната социално-икономическа ситуация в страната в резултат от Ковид пандемията и последвалата икономическа криза, се очаква да има съществено и дългосрочно влияние, задълбочавайки бедността и съществуващите неравенства. В тази особено рискова за най-уязвимите деца среда става особено важно да бъде налице доверително и ефективно взаимодействие между семейство, общност и детска градина, за да могат децата да получават подкрепата, от която се нуждаят в този важен етап от развитието си.

Дейностите, материалите и идеите, събрани в настоящия наръчник, са разработени от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ с цел да подпомогнат повишаването на разбирането на родителите от непривилегировани общности, с фокус върху ромите, за важността на ранното детство за формиране на важни умения, нагласи и интереси на детето, както и за важната роля на детската градина като място за ранно учене и развитие на езикови и социално-емоционални умения на децата, както и да улеснят укрепването на доверието между семейството и детската градина.
Крайната цел на съвкупността от дейности, информационни материали и подходи за провеждане на сесиите, е насърчаване на редовното посещение на детска градина. Сесиите са тематично обособени, така че да покриват ключовите въпроси и притеснения на родителите и семействата:
Детската градина – първа общност на децата. Дневният режим в детската градина. Навици и рутина при децата, и ползи от регулярното посещение. Процес на социализация в детската градина – ползи. Рискове от нередовното посещение.
Образователна роля на детската градина. Примерни занимания за ранно учене, прилагани в детската градина. Ползи за децата, умения, усвоявани чрез тези занимания. Образователни материали и пособия в детската градина. Как можем да подкрепяме децата вкъщи? Материали за игра и ранно учене вкъщи.
Детската градина – място за учене чрез творчество. Примерни творчески занимания, прилагани в детската градина. Ползи за децата, умения, усвоявани чрез тези занимания.
Санитарни условия и ползите от грижите за здравето на детето в детската градина. Детската градина като безопасно място. Здравословното хранене в детската градина.
Връзката семейство – детска градина. Как да поддържаме ефективна комуникация с учителите и възпитателите. Какви въпроси да задаваме на учителите/възпитателите за своето дете? Как можем да участваме като родители в живота на детската градина.

Съдържанието на информационните сесии е разработвано и допълвано от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ в рамките на различни инициативи от 2014 г. насам, като през 2022-2023 г. сесиите са пилотирани успешно от множество граждански организации – партньори на Тръста в
цялата страна. Резултатите от обратни връзки от родители, участвали в сесиите, показват висока удовлетвореност и лични възприятия за повишени знания за важността от редовното посещение на детска градина. Интерактивният характер на инфо-сесиите е оценен високо от родителите, както и от представителите на детските градини и общността.“

Из: НАРЪЧНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЕСИИ ЗА РОДИТЕЛИ – наръчника можете да качите от този линк.

Proudly powered by Wpopal.com