РЕЙН България в сътрудничество с МОН организира застъпническа конференция за образователните медиатори в страната

site-guru

РЕЙН България – координирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката на Република България успешно организира конференция на тема „Практики и посоки: Образователният медиатор в детската градина“ на 3 ноември, в хотел Рамада, град София.

Събитието предизвика интереса на над 120 участници от цяла България – от които директори, медиатори, учители, РУО, експерти, академици, дирекции и институции.

Конференцията започна с встъпителни слова от Евгения Волен, директор програма „Учене и грижи в ранна възраст“ на ТСА, и Ваня Георгиева, началник на отдел „Съдържание на предучилищното образование и на МОН. Събитието включваше поредица от презентации и дискусии, които подчертаха значението на образователната медиация за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства, както и за политиките, насочени към уязвимите групи.

Конференцията представи опит с институционализацията на сходни професии в Република Сърбия, Република Румъния, както и три успешни практики на медиатори на детски градини в България. Ваня Георгиева, Лало Каменов и Деян Колев презентираха за значението и важната роля на медиатора в страната.

За нас от ТСА, образователните медиатори са въпрос не само на достъп до детската градина, но и на качество на взаимодействията с децата и семействата им.

Плавната адаптация от дома към образователната институция е ключова предпоставка за ускоряване напредъка на децата от ромската общност, за 2/3 от която българският език се явява втори.

Образователните медиатори в детските градини играят важна роля в посочените две направления – адаптация на децата и на родителите – и особено в слабо населените, трудно достъпните и крайно уязвими общности.

На конференцията имахме възможност да чуем:

* Три различни вдъхновяващи примера на образователни медиатори от градовете Сливен, Пловдив и Бургас и начините, по които те подкрепят развитието на децата и семействата.

*С фокус върху нуждата от подкрепа на образователните медиатори, професор Мария Баева, доктор на науките със значителен академичен опит в областта на интеркултурното и включващото ранно образование, представи актуални изследвания и методики, касаещи работата на образователните медиатори в детските градини. Тя хвърли светлина върху теоретичните основания на и ефектите от опитността на медиаторите.

*Образователната медиация в процеса на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и в политиките за уязвими групи бе темата на презентацията на Лало Каменов, Директор на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Той подчерта необходимостта от признаване професията образователен медиатор и включването ѝ в националния класификатор на длъжностите и професиите по съответния начин.

Имахме удоволствието да се запознаем с развитието на професията на образователния медиатор и в две съседни държави.

* Мариян Дарагиу, заместник-държавен секретар на Министерство на образованието и изследванията, Република Румъния, ни запозна чрез пряко включване от Букурещ с опита на северната ни съседка, където някои медиатори вече работят в регионалните управления по образованието. Той разкри интересни подробности за румънската система за образователна медиация. Особено интересен аспект бе процесът, при който всяка образователна институция се оценява индивидуално въз основа на специфични критерии, преди да ѝ бъде отпуснато държавно финансиране. Дараджиу наблегна също на задължителното изискване образователните медиатори да бъдат неразделна част от общностите, които обслужват, и хвърли светлина върху цялостния подход, прилаган в Румъния, при който медиаторите са активно ангажирани както в училищата, така и в детските градини, поради взаимовръзката между двете образователни структури.

* Наш гост бе и Божидар Николич, председател на Асоциацията на педагогическите асистенти на Сърбия. Той ни разказа как педагогическите асистенти са придобили официална професия в държавата им и как тази професия се развива във времето. Педагогическите асистенти, макар и с много сходна роля, се отличават от образователното медиаторство у нас по прякото взаимодействие с децата. Допълнително, г-н Николич подчерта и стабилността, на която се радва професията на педагогическите асистенти, въпреки ограничения им брой.

Настоящата 2023 година е крайъгълен камък в развитието на образователната медиация както за детски градини, така и за училища, тъй като за първи път образователните институции могат да разчитат на нарочен ресурс за образователни медиатори през делегираните си бюджети.

* Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – център „Амалипе“ ни запознаха с аспекти на развитието на политиките за образователна медиация в България, с фокус върху детските градини.

От години Фонадация „Тръст за социална алтернатива“ се ангажира с темата за достъпа до ранно образование за децата от уязвими общности. В продължение на тези усилия, през 2022 година започнахме да се застъпваме през Мрежата РЕЙН за ранно детско развитие в ромската общност в България, която ТСА координира в България, за равнопоставено отношение на детските градини по отношение на финансирането за образователни медиатори. В тези наши усилия се включиха немалко участници и сътрудници и успехът не закъсня. През юли тази година Наредбата за финансиране на институциите в системата на ПУО бе изменена,  тъй щото да включва детските градини наравно с училищата.

Въпреки това, обаче, детските градини остават в непривилегировано отношение спрямо училищата. При 1100 медиатора в училищата, в детските градини миналата учебна година бяха обслужвани от  150 такива. Дори и при осигуреното бюджетно финансиране, детските градини не винаги могат да се възползват от него в пълна степен, тъй като те често имат по-нисък брой деца, както и филиали, които се намират прекалено далеч за да бъдат обслужвани от един медиатор.

Тези важни подробности не са взети предвид при последните изменения на Наредбата за финансиране, отреждащи финансиране спрямо броя записани деца/ученици и броя институции.

* За позицията на Министерство на образованието относно тези и други предизвикателства имахме възможност да чуем директно в рамките на последния модул. В него потърсихме отговор на зададени от участниците в конференцията въпроси.

 

 

 

 

 

Събитието включваше и изложба, представяща добри практики от осем детски градини, насърчаваща дискусиите и обмена на знания между участниците.

Целта на отминалата конференция беше да повишим информираността относно ползите от образователната медиация в детските градини, начините за финансирането й и текущите перспективи пред развитието й в страната.

Конференцията за образователната медиация в детската градина се оказа изключително успешна, насърчавайки сътрудничеството, споделянето на иновативни практики и застъпничеството за признаването и подкрепата на образователните медиатори в ранното детско образование. С приключването на конференцията участниците си тръгнаха вдъхновени и снабдени с ценни идеи за по-нататъшното подобряване на образователния опит на най-малките.

Материали от конференцията може да откриете по-долу:

*Образователната медиация в процеса на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и в политиките за уязвими групи – Лало Каменов, Директор на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

*Професия „Педагогически асистент“ в Република Сърбия – Божидар Николич, Председател на Асоциация на педагогическите асистенти на Сърбия, Република Сърбия

*Професия „образователен медиатор“ в Република Румъния – Мариян Дарагиу, Заместник-държавен секретар на Министерство на образованието и изследванията, Република Румъния

*Науката в подкрепа на образователната медиация в детската градина – проф. дн Мария Баева, СУ „Св. Климент Охридски

*Добри практики на образователни медиатори

Катя Вълева, ДГ „Надежда“, гр. Сливен –  Образователният медиатор: Между детската градина и общността 

Евгения Попиванова, ДГ „Щастливо детство“, гр. Пловдив – Ролята на медиатора за повишаване на родителските компетенции 

Росица Николова, ДГ „Калинка“, гр. Бургас – Детска градина за родители 

*Как се развива мрежа от образователни медиатори? – Деян Колев, председател на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ 

*Видео на разговора с Ваня Георгиева, началник на отдел „Организиране, планиране и отчитане“ в Министерството на образованието и науката, и Деян Колев – председател на „Амалипе“ – от модула с въпроси и отговори, може да откриете тук.

*Видеоклипа на Божидар Николич за Професията „Педагогически асистент“ в Сърбия, преведен от сръбски на български език със субтитри тук.

За последващи застъпнически дейности за образователните медиатори в страната следете на сайта на РЕЙН, като ще информираме и по имейл допълнително всички членове на Мрежата РЕЙН.

Proudly powered by Wpopal.com