Проведоха се 5 събития по програма на РЕЙН за съмвестно споделяне на успешни практики

site-guru

И тази година успешно се проведоха местни и регионални събития за споделяне на успешни практики, по програма на Мрежата РЕЙН. Четири местни и едно регионално събитие бяха организирани в градовете: Пловдив, Асеновград, Левски и Бяла Черква, от: Детска градина „Щастливо детство“, Народно читалище „Родолюбие – 1873“, Детска градина „Слънце“ и Детска градина „Атанас Неделчев“.

  • Първото местно събитие се проведено в ДГ ”Атанас Неделчев” гр. Бяла черква  – на 21.06.2023 г., на тема  „Занаятите на местните етнически общности в гр. Бяла черква в миналото и в наши дни“ 

Бяха поканени представители на местната общност, които представиха интересни факти от техния живот и демонстрираха начина, по който техните родители и прародители са „изкарвали хляба си“.

Представиха занаяти,  които общността е практикувала през своето съществуване, за направа на изделия и предмети за битово потребление от дърво.  

 

 

 

 

 

 

Според образователната институция популяризирането на занаятите от нашето минало не бива да спре дотук, а да се потърсят варианти да се приложат и в детската градина независимо по кое образователно направление.

„Могат да се организират Арт ателиета, където да рисуват видяното; по „Конструиране и технологии“ – работа по малки проекти, пренос на знания и др.; по „Околен свят“ като се запознаят с живота във фермата, както и по ОН “Музика“.“

 

 

 

 

  • Второто местно събитие на Мрежата бе проведено в гр. Асеновград, на 23.05.2023 г. в ГБ „П. Хилендарски. Онагледена бе иновативна педагогическа практика „Утринна среща – философия, компоненти, организация“.  

На събитието присъстваха учители и родители на деца от предучилищна възраст, както и представители на Мрежата Рейн и ТСА. Официален гост на събитието бе и заместник кметът на Община Асеновград – инж. Петър Петров.

На дискусията бяха обсъдени важни теми за взаимоотношенията между деца и родители. В практическата част се проведоха примерни игри, които да покажат въздействието на силната връзка с майките и татковците върху развитието на подрастващите. Участниците стигнаха до обобщението, че практиката „Утринна среща“ е иновативна, тъй като се базира на парадигмата за образование чрез социално-емоционално учене, надграждане върху предишен опит, идентифициране и управление на емоциите, социална осъзнатост, емпатия, възпитание в самоуважение, взаимно уважение, признаване и приемане на различията между децата, толерантност.

По време на срещата, участниците развиха дълбока рефлексия, споделяйки личен опит по отношение на образователната практика в детските градини в момента. Присъстващите овладяха подходи и похвати за организиране и провеждане на Утринна среща. Участниците осъзнаха възможностите, които практиката дава за стимулиране на детските умения за общуване, индивидуализация на образователния процес, активно включване на деца от уязвими групи, разгръщане на самостоятелна и в екип детска практика, образование в многообразие, включване на семействата в живота на детската градина. 

  • В ДГ „Щастливо детство“, гр. Пловдив на 29.06.2023 г, се проведе третото местно събитие на тема педагогическа практика „Утринна приказка“, като след практическите ситуации се проведе обширна дискусия по видяното, както се обсъдиха проблемите, които разрешава този проект и дългосрочното му влияние върху децата и родителите от етнически малцинства.

 

 

  • Четвъртото местно събитие бе проведено в ДГ „Слънце”, гр. Левски на 30.06.2023 г.. На него се представиха пред широката аудитория въведени успешни практики от образователната институция на тема: „Авторски дидактични продукти прилагани за деца на възраст 2-7 години от уязвими общности в детската градина“. Бяха споделени разнообразни дидактични игри за онагледяване на 11-те авторски продукта чрез презентации, видеофилми и изложба, в която гостите имаха възможността да наблюдават демонстрация на начина на използване и тяхното прилагане в работата с деца от уязвими общности.

В образователната институция е традиция да се прилагат авторски дидактични продукти, изработени от учителите. Игровите средства са предназначени за работа с деца от предучилищна възраст /3-6 години/ в детската градина и семейството. Те имат образователен, състезателен и развлекателен характер, обхващат цялото учебно съдържание съгласно ДОС.

В края на срещата гостите изразиха висока и позитивна оценка на проведеното събитие и представените добри практики за работа с деца от предучилищна възраст, както и ефективното им прилагане към деца от уязвими общности.

 

  • Регионално събитие се проведе в Асеновград на 25.06.2023 г. от Народно читалище „Родолюбие – 1873“. То бе организирано под формата на полудневно интерактивно тиймбилдинг обучение за педагогически, социални и здравни специалисти, работещи в сферата на Ранна детска възраст – от 3 до 7 г. Тема на събитието бе: „Защо е важно семействата да участват в живота на своите деца в детската градина/училището“. Всички участници се обединиха върху твърденията, че е изключително важно за детето- неговото семейство да участва в живота на детската градина, и че семейството е първи и най-важен учител на своето дете. Всички участници се съгласиха, че е важно активното и ползотворно общуване на образователните институции със семействата.

От проведените събития заключихме нуждата и положителния ефект от това успешни практики да бъдат споделяни и развивани в образователните институции. За това Мрежата РЕЙН през пролетта на 2024 г. ще отвори отново програмата до всички РЕЙН членове, които ще могат да кандидатстват с успешна своя практика и десет от тях ще бъдат подкрепени за организиране на събитие.

Proudly powered by Wpopal.com