Успешна среща за рефлексия в Пловдив: Подкрепа за педагозите в ромската общност

site-guru

Една от основните цели на Мрежата е развитието на експертния капацитет сред педагозите и помощния персонал, работещи с ромските общности. В този контекст рефлексията върху прилаганите практики е от съществено значение за осигуряване на качествено образование за децата. Рефлексията помага на специалистите да анализират своята работа, да идентифицират успешни методи и да усъвършенстват подходите си, така че да отговорят по-добре на нуждите на децата.

След провеждането на шест събития за споделяне на успешни практики в работата с деца от уязвими общности в детските градини, по програмата  „Местни събития на Мрежата РЕЙН 2024“, Мрежата организира среща на живо в Пловдив на 07.06.2024 г. с цел да събере педагозите за обратна връзка и рефлексия и да подпомогне специалистите, работещи с деца от уязвими общности, чрез подобряване на обхвата и качеството на предоставяните услуги. Участниците имаха възможност да обменят опит, да обсъдят предизвикателства и да споделят успешни подходи в работата си.

 

Вярваме, че чрез подобни събития можем да постигнем по-добро разбиране и прилагане на ефективни методи в ранното детско развитие, което е ключово за успеха и интеграцията на децата от ромската общност.

Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност в България ще продължи да работи активно за подобряване на услугите и подкрепата за децата от малцинствата, с фокус върху повишаване на експертния капацитет и качеството на образованието.

Срещата премина успешно, като според обратната връзка и настроението по време и след нея, стана ясно, че събитието е било изключително полезно за всички участници. Те изразиха своето задоволство и нетърпение за следващите стъпки и действия, които Мрежата ще предприеме.

 

Proudly powered by Wpopal.com