Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване за Малки Проекти „Всеки ден в детската градина уча и играя“

site-guru

Конкурс за малки проекти „ ВСЕКИ ДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА УЧА И ИГРАЯ “ е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – (РЕЙН България), която се координира от ТСА вече пета година.

За втора поредна година Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) кани организациите с идеална цел в обществена полза да заявят своя интерес към реализиране на информационни срещи за родители от ромска общност с цел запознаване с важното значение на редовното посещение на детска градина за бъдещите образователни постижения на децата и с цел подпомагане изграждането на доверителна връзка между родителите, учителите и възпитателите, както и образователните медиатори.

Основни цели на настоящата програма

Настоящата програма за малки грантове на Мрежата РЕЙН има следните основни цели:

 • Да повиши разбирането на родителите за важността на ранното детство за формиране на важни умения, нагласи и интереси на детето, както и за важната роля на детската градина като място за ранно учене и развитие на езикови и социално-емоционални умения на децата;
 • Да насърчи редовното посещение на детска градина от деца от уязвими общности;
 • Да повиши доверието между родителите и семействата, от една страна, и екипите на детските градини, от друга, като условие за ефективна комуникация, обмен на информация и обратна връзка за нуждите и развитието на децата, и да подобри взаимодействието учители-родители.

Настоящата покана цели да подпомогне адресирането на горепосочените предизвикателства чрез провеждане на информационни сесии за родители на деца на възраст за посещаване на детска градина по въпросите, свързани с ролята на ранното детство, важността на посещаването на детска градина, ползите от регулярното посещение за по-добрата социализация и изграждане на ранни езикови умения у децата, важността на доброто взаимодействие и доверителна връзка между родители и учители/възпитатели.

През 2022 г. ТСА успешно пилотира информационните сесии с подкрепа на 6 организации партньори от страната. Резултатите от обратни връзки от родители, участвали в сесиите, показаха висока степен на удовлетвореност и лични възприятия за повишени знания за важността от редовното посещение на детска градина. Интерактивният характер на инфо сесиите беше оценен високо от родителите, както и от представителите на детските градини и общността.

През 2023 г. ТСА предвижда да обобщи натрупания до момента опит в прилагане на информационните сесии, като публикува наръчник със скриптовете и насоки за провеждане на информационните сесии. Той ще има за цел да повиши информираността на родителите за важното значение на редовното посещение на детска градина за изграждане на важни умения у децата в подкрепа на тяхната училищна готовност.

Допустими кандидати

Допустими кандидати по настоящата програма са неправителствени организации, институционални членове на Мрежата РЕЙН. С предимство ще са НПО, които имат опит в работата с ромска общност и работят в добро сътрудничество с детски градини, които разполагат с образователни медиатори.

Кандидат-обучителите, излъчени от името на НПО, трябва да имат минимум двугодишен опит в работата по проекти в полза на ромската общност, както и опит в работата като обучители на възрастни.

Обучителят може да е част от екипа на НПО, а при необходимост може да бъде идентифициран и член на местната общност, който да отговоря напълно на посочените критерии за допустимост. Обучителят, водещ информационните сесии, се подкрепя от образователния медиатор, работещ в избраната общност.

Важно!

Индикативният брой проекти, които ще бъдат финансирани, е 6.

Организациите, участвали в изпълнението на информационни сесии през предходната 2022 година имат право на участие по настоящата покана, при условие, че реализират дейностите с родителски общности и детски градини, които не са били включени в предходния проект, но за които има доказана идентифицирана нужда.

Начин на кандидастване

Кандидатът НПО попълва формуляр за заявяване на интерес (по образец),  като в него трябва да посочи броя на родителите, които ще бъдат включени в информационните сесии, характеристиките на общността, към която принадлежи конкретната целева група, както и основните проблеми и предизвикателства, с които екипът на НПО се среща ежедневно в своята работа на терен от гледна точка включването на децата от общността в ранно образование и отношенията родители-общност-детска градина.

Задължително условие е формулярът за заявяване на интерес да съдържа информация за нивото на посещаемост на детските градини в целевата общност (общности). Кандидатите се насърчават да приложат официална статистическа информация за средния процент на посещаемост на детските градини на ниво избрано населено място, или на ниво община, в случай че общинските власти не разполагат с данни на ниво населено място. Кандидатите се насърчават да консултират общинските експерти или ръководството на детската градина/детските градини в избраното населено място относно това какви са предизвикателствата, свързани с редовното посещение на детска градина и да мотивират при кандидатстването своя избор на локация.

Кандидатите  за обучители, излъчени от името на кандидатстващи НПО, следва да имат минимум двугодишен опит в работата с ромската общност, както и опит в работата като обучители на възрастни. Обучители могат да бъдат и образователните медиатори в населеното място.

На етап кандидатстване за участие в настоящата програма, НПО трябва да приложи и следните документи:

 • Попълнен формуляр за заявяване на интерес;
 • Автобиография и мотивационно писмо на ръководителя на НПО и излъчения от тях обучител (може да бъде едно и също лице);
 • Копие от дипломата за завършено образование на кандидат-обучителя – водещ сесиите;
 • Декларация за защита на личните данни (попълнена от името на представляващия НПО и името на кандидат-обучителя);
 • Формуляр за членство в Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България (попълва се от кандидата НПО и кандидат-обучителя), ако все още не са членове на Мрежата РЕЙН. Кандидатът НПО трябва да попълни формуляр за институционално членство, а кандидат-обучителят трябва да попълни формуляр за индивидуално членство.

Финансови параметри

Индикативната сума на всеки малък е грант е 7 500 лева. Размерът на гранта се определя в зависимост от броя на родителите, предложени за включване от кандидатстващата организация, като техният брой не може да бъде по-малък от 50 души за всяка сесия, както и от броя детски градини (една или повече).

Одобреният кандидат – НПО подписва договор за грант с ТСА, който ще включва следните финансови характеристики:

 • Финансов ресурс за покриване разходи на НПО за финансово и техническо обслужване на получения грант;
 • Възнаграждение за администриране на гранта и организация на планираните сесии;
 • Възнаграждение на идентифицирания от страна на НПО обучител за подготовка и провеждане на информационни сесии по 6 теми за 2 групи родители;
 • Възнаграждение на идентифицирания от страна на НПО образователен медиатор, работещ в общността, за подкрепа на водещи на информационни сесии;
 • Финансови средства за закупуване на образователни и творчески материали за децата на участващите родители;
 • Финансови средства за покриване на транспортни разходи на обучител/НПО, при необходимост;
 • Финансови средства за закупуване на материали за детската градина.

Важни дати и срокове

 • Обявяване на конкурс – 27 февруари 2023
 • Краен срок за подаване на формуляра за кандидатстване от кандидата – 22 март 2023
 • Информиране на одобрените кандидати – 31 март 2023
 • Сключване на договор за финансиране с одобрените НПО – 15 април 2023
 • Провеждане на инфо сесиите с родители – април 2023 – юни 2023

Приложения

Proudly powered by Wpopal.com