Конкурс за малки проекти на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност – РЕЙН България

site-guru

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) кани организациите с идеална цел в обществена полза да заявят своя интерес към реализиране на информационни срещи за родители от ромска общност с цел запознаване с важното значение на редовното посещение на детска градина за бъдещите образователни постижения на децата и с цел подпомагане изграждането на доверителна връзка между родителите, учителите и възпитателите, както и образователните медиатори.

Програмата има за цел да повиши разбирането на родителите за важността на ранното детство за формиране на личността на детето и тяхната роля в развитието му, както и за важната роля на детската градина като място за ранно учене и развитие на ранните езикови и социално-емоционални умения на децата; да насърчи редовното посещение на детска градина от деца от уязвими общности; и да повиши доверието между родителите и семействата, от една страна, и екипите на детските градини, от друга, като условие за ефективна комуникация, обмен на информация и обратна връзка за нуждите и развитието на децата, и да подобри взаимодействието учители-родители.

Проектите са с индикативен бюджет от 6 500 лв. Не се изисква съфинансиране. Индикативният брой проекти, които ще бъдат финансирани, е 10.

Заявления за интерес към изпълнение на проект се подават на електронна поща kindergarten240@tsa-bulgaria.org.

Краен срок за представяне на предложения: 7 март 2022 г., 17:00 часа местно време.

Документи за канидатстване:

Proudly powered by Wpopal.com