Конкурс за избор на НПО за участие в стажантската инициатива на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, част от Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България

site-guru

Искате ли да повишите капацитета и качеството на работа във вашата организация? Желаете ли да приобщите към вашия екип един добре обучен и развит професионален кадър, който да допринесе за постигането на по-добри и устойчиви резултати в рамките на вашите настоящи и бъдещи проекти?

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) предлага страхотната възможност на един млад експерт, под формата на шестмесечен платен стаж, да придобие ценни организационни и проектни умения в условията на една динамична и стимулираща работна среда, каквато е средата на екипа на ТСА.

Основната цел на инициативата е след приключване на стажа в ТСА, стажантът да получи, както възможност за дългосрочна заетост и развитие в рамките на неправителствената организация (НПО), от което е излъчен, така и за осъществяването на пряк принос върху повишаването на нейния капацитет и качество на изпълнение на проектните им дейности.

Въведение

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (Мрежата РЕЙН) се стреми да предложи положителни ролеви модели в областта на ранното детско развитие, да повиши качеството на обучение, да интегрира по-ефективно здравеопазването и образованието в ранна детска възраст, като постави акцент върху храненето, и да обедини усилията за застъпничество в областта на ранното детско развитие с акцент върху подобряването на достъпа, качеството и резултатите в тази област за децата от ромската общност.

Същност на стажантската позиция

Настоящата стажантска позиция във Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) предоставя възможност на млад експерт на възраст от 19 до 35 години да развие и придобие ценни организационни, проектни и езикови умения, които ще му бъдат полезни в неговото личностно и професионално развитие.

По време на стажа в ТСА, освен месечно възнаграждение, на стажанта ще му бъдат покрити и следните допълните разходи:

 • разходите за квартира в гр. София за целия период на стажа;
 • разходите за посещение на курс по английски език;

По време на изпълнение на стажа в ТСА, одобреното НПО ще получава месечно възнаграждение за техническото и финансово отчитане на получения грант.

Периодът на изпълнение на стажа е от 1 септември 2020 година до 28 февруари 2021 година.

През септември 2020 година представител на одобреното НПО и стажантът ще се включат и в двудневното обучение по Програмата „Ролеви модели в ранна детска възраст“, инициатива на Мрежата РЕЙН.

Отговорности на стажанта

Стажът в ТСА е с продължителност от 6 месеца, като стажантът ще бъде ангажиран на пълен работен ден (8 часа) с изпълнението на следните дейности и отговорности:

 • Оказване на подкрепа на координатора на Мрежата РЕЙН в привличането на нови членове и поддържане на активна връзка с членовете на Консултативния съвет на Мрежата РЕЙН;
 • Събиране на необходима информация от членовете на Мрежата РЕЙН, обобщаване и изготвяне на доклади и препоръки;
 • Осъществяване на подкрепа в процеса по организиране на вътрешни и външни обучения на ТСА и партньори;
 • Организиране на кръгли маси, регионални събития и срещи за обмяна на опит в рамките на текущи и бъдещи проекти на ТСА;
 • Осъществяване на активна административна дейност, поддържане на база данни, обработване на резултатите и интегриране на промени, с цел повишаване на ефективността и резултатността на работа;
 • Осъществяване на мониторинг на дейности, събития и инициативи, организирани от партньорите на ТСА;
 • Информационно обслужване на уебсайта на Мрежата РЕЙН, споделяне на актуални новини и актуализиране на съдържанието.

Допустими кандидати

Допустими кандидати по настоящия конкурс са членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност – РЕЙН България, които са юридически лица с нестопанска цел.

Задължително условие е кандидатите (НПО) да имат минимум двугодишен опит в работата по проекти насочени към ромска общност.

На етап кандидатстване за участие в инициативата, НПО попълва формуляр за кандидатстване, като към него прилага и следните документи:

 • Автобиография и мотивационно писмо на идентифицирания от НПО стажант;
 • Копие от дипломата за завършено образование на идентифицирания стажант – (по-долу ще откриете информация за пълния набор от документи, които трябва да бъдат предоставени на етап кандидатстване).

Важно!

Кандидатът НПО се стреми да избягва създаването на конфликт на интереси по време на процеса за избор на стажантите. В случаите, в които екипът на ТСА установи наличие на родствена връзка [1] между представителя на НПО и идентифицирания стажант, по време на административния етап на одобрение на получените кандидатури, кандидатът НПО и стажантът отпадат от участие в настоящата процедура.

[1] Наличие на родствена връзка се счита, когато кандидатът на НПО и някои от представляващите/служителите на НПО са в една от следните алтернативи:

– по права линия, без ограничения в степените;

– по съребрена линия до четвърта степен;

– по сватовство до втора степен;

– фактическо съжителство.

Финансови параметри

Одобреното НПО подписва договор за грант с ТСА, който ще включва следните финансови характеристики:

 • Възнаграждението на стажанта от 1625 лева на месец (брутна сума, включваща и осигуровките на работоделя) за целия период на стажа;
 • Разходите за обучение по английски език на одобрения стажант;
 • Разходите за квартира в град София (максимум до 550 лева на месец);
 • Възнаграждение на НПО за техническото и финансово отчитане на получения грант на стойност от 400 лева на месец.

Задължение на НПО

 • НПО се задължава да разпространи информацията за стажантската позиция и да проведе прозрачна процедура за избор на подходящ стажант за участие в настоящата процедурата;
 • НПО избягва създаването на конфликт на интереси в процеса по идентификация на подходящ стажант;
 • Представител на НПО, заедно със стажанта, участват в двудневното обучение по Програмата „Ролеви модели в ранна детска възраст“ през септември 2020 година;
 • НПО оказва подкрепа на стажанта в процеса по намиране на подходяща квартира в град София;
 • НПО оказва подкрепа на стажанта при възникнали нужди и притеснения от личен характер;
 • Отчита резултатите от стажа на финансиращата страна и отговаря на запитвания от нея;
 • Регистрация на НПО и одобрения стажант в Мрежата РЕЙН на етап кандидастване за участие в процедурата. Членството в нея е напълно безплатно.

Задължение на ТСА:

 • Осигурява на лично работно пространство на стажанта, включително служебен лаптоп и телефон;
 • Осигурява активна менторска подкрепа на стажанта по време на целия период на стажа;
 • Провежда първоначално обучение на стажанта, с цел въведение в работната среда и атмосфера на екипа на ТСА.

Изисквания към кандидат – стажантите

 • Да са на възраст между 19 и 35 години;
 • Да имат минимум завършено средно образование със среден успех не по-малко от много добър 4.50;
 • Да притежават добри умения за работа с Microsoft office package – Word, Excel и др.;
 • За предпочитане е да владеят английски език на базово ниво – кандидати, които са сертифицирани с ниво А1 по английски език са с предимство;
 • Опит в работа с ромска общност и уязвими общности.

 

Очаквани резултати и индикатори:

Резултати Индикатори
Придобиване на ценни организационни, проектни и езикови умения, които ще са от съществена важност за бъдещо и кариерно развитие на стажантите. Брой стажанти в ТСА с подобрени знания и умения (1)
Повишен капацитет и ефективност на работата на НПО, от която е излъчен конкретният стажант. Повишаване капацитета на НПО, работещи в полза на ромската общност

 

Оценяване и подбор на подадените формуляри

Административен етап на одобрение – по време на този етап, екипът на ТСА ще прегледа всички получени кандидатури и ще одобри няколко НПО, които ще бъдат допуснати до втория (финален) етап на одобрение – провеждане на лични интервюта с представителите на НПО и одобрените стажанти.

Провеждане на лични интервюта – екипът на ТСА ще се свърже лично с одобрените НПО на първи етап, за да бъде назначена дата за провеждане на интервю с член на екипа на НПО и одобрения стажант.

След приключване на интервютата, екипът на ТСА ще се свърже с одобреното НПО, за да оповести своето финално решение.

Необходими документи за кандидатстване

 • формуляр за кандидатстване – подава се от НПО в срок до 21 юни 2020 година на адрес: kindergarten240@tsa-bulgaria.org
 • Автобиография и мотивационно писмо на идентифицирания от НПО стажант;
 • Копие от дипломата за завършено образование на идентифицирания стажант;
 • Декларация за защита на личните данни (по образец на ТСА), попълнена от представителя на НПО и идентифицирания стажант;
 • Декларация за конфликт на интереси (по образец на ТСА), попълнена от представителя на НПО и идентифицирания стажант.
 • формуляр за членство в Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (попълва се както от представителя на НПО, така и от одобрения стажант), ако НПО и/или стажантът все още не са членове на Мрежата;

Важни дати и срокове

Обявяване на конкурс 21.05.2020 година
Краен срок за подаване на формуляра за кандидатстване от НПО 21.06.2020 година
Краен срок за провеждане на интервютата с одобрените участници на първи етап 30.06.2020 година
Сключване на договори за финансиране на НПО 31.07.2020 година
Начало на стажа в ТСА 01.09.2020 година
Двудневно обучение по Програма „Ролеви модели в ранна детска възраст“ септември 2020 година
Край на стажа в ТСА 28.02.2021 година
Краен срок за подаване на технически и финансов отчет 31.03.2021 година

 

Приложения:

Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване

Приложение 2 – Декларация за защита на личните данни – стажант

Приложение 3 – Декларация за защита на личните данни – НПО

Приложение 4 – Декларация за конфликт на интереси (по образец на ТСА)

Приложение 5 – Формуляр за членство в Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България – линк за регистрация: https://www.surveymonkey.com/r/BT95865  

Proudly powered by Wpopal.com