Детското портфолио – полезен инструмент за партньорство между детската градина и семейството

site-guru

Висококачествените подходи за ранно учене и грижа изхождат от разбирането, че родителите и другите членове на семейството са най-важните хора в живота на всяко дете. Те са хората, които участват в неговото израстване, учене и развитие от самото му раждане, те осигуряват културната и ценностната система за неговата социализация. Тъкмо с този свой принос, семейството може и трябва да бъде важен фактор за добрата съгласуваност между домашната среда и детската градина.

За да се постигне пълноценно партньорство между семейството и детската градина обаче е важно не просто родителите и останалите полагащи грижа членове на семейството да участват в дейности и събития, организирани от детската градина. Родителите следва да бъдат търсен източник на информация за интересите и нуждите на детето, както и на тях да бъде предоставяна редовно информация за индивидуалното развитие на детето, неговите постижения в детската градина, неговите чувства, емоции, интереси и области за подкрепа на развитието, и да бъдат активно включени в определянето на цели за това развитие.

Тази философия е в основата на разработеното и пилотно приложено през 2023 г. в рамките на Мрежата РЕЙН обучително съдържание и дейности по темата детско портфолио. С тях ТСА се надява да подкрепи специалистите, работещи с деца и техните семейства, и в частност предучилищните педагози, да постигнат едно по-пълноценно взаимодействие между детската градина и родителите и семействата като важен елемент от висококачествената педагогическа практика.

В предучилищното образование у нас детското портфолио има регламентирано място и цели, но то не винаги се използва за регулярна комуникация, за изграждане на доверие и поставяне на общи цели между учители и семейство. С това обучение на тема „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“ ТСА и Мрежата РЕЙН насочват вниманието към разнообразните възможности за по-ефективно използване на портфолиото на детето за укрепване на връзката между детската градина и дома.

През 2023 г. проведохме три обучения в град Средец и град Луковит с над 35 участника, педагогически и непедагогически специалисти. Обучителите Албена Бонева, психолог и сертифициран Монтесори педагог, и Златина Маринчева, директор на детска градина „Бърборино“, гр. Средец с дългогодишен опит, споделиха с участниците и много лични примери и подходи за регулярно използване на портфолиото във взаимодействието между семейство и детска градина, както и показаха нагледни примери за оригинално разработени портфолиа.

През 2024 г. ТСА планира да регистрира обучението в ИРОПК и да продължи да предлага подобни обучителни възможности за своите членове.

За повече информация следете на сайта на Мрежата РЕЙН.

Proudly powered by Wpopal.com