ЦОИДУЕМ обяви ежегодния си конкурс за проекти за образователна интеграция – 2020

site-guru

До 13 август държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини могат да кандидатстват с проекти за образователна интеграция към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Това стана ясно, след като ЦОИДУЕМ обяви своя ежегоден конкурс за проекти.

Тази година проектите могат да бъдат по едно от следните 5 направления:

Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.
Общ бюджет на приоритета – 246 000 лева
Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

В рамките на приоритета могат да бъдат реализирани широк спектър от дейности,  като задължителни са

– Дейности, подкрепящи въвеждането на разнообразни форми на интеркултурно образование в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена.

– Извънкласни дейности с деца и ученици от етническите малцинства с елементи на гражданско образование, насочени към усвояване на социални знания за откриване и култивиране на собственото „АЗ“, формиране на чувство за идентичност и национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия.

Приоритет 2: Реализиране на интегрирани  дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система.
Общ бюджет на приоритета – 318 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

В рамките на приоритета могат да бъдат реализирани широк спектър от дейности,  като задължителни са

– Дейности, чрез които се осигурява допълнителна работа с ученици от етническите малцинства в уязвимо социално положение, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище

-Дейности за подобряване на образователните резултати на децата и учениците от етническите малцинства, върнат и в образователната система в резултат на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и за осигуряване на условия за ефективната им реинтеграция в образователната система

Приоритет 3: Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици,  учители и родители.
Общ бюджет на приоритета – 212 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Този приоритет ще подкрепя дейности на училища с концентрация на ученици от етническите малцинства и на училища с ученици от мнозинството. Това е особено важно в много случаи на селски училища,  при които е невъзможно взаимодействието с ученици от Мнозинството по друг начин. Приоритетът подкрепят четири вида дейности,  задължителни са

Съвместни дейности между образователните институции, намиращи се в близост до райони, известни с присъствие на компактно малцинствено население и образователни институции с преобладаващ брой деца и ученици от мнозинството

Дейности, осигуряващи форми на наставничество между ученици от етнически произход с ученици от мнозинството, обучаващи се в несегрегирани образователни институции.

Приоритет 4: Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 228 000 лева
Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Дейности, свързани с подготовкат а на родителите за осъществяване на образователната инт еграция на децат а и учениците.

Дейности за организиране на а лтернативни форми на взаимодействие на образователни институции с родителската общност за привличане и ангажиране в процеса на обхва щане, задържане и реинтеграция на деца и ученици от етническите малцинства в системата на предучилищното и училищнот о образо вание.

Дейности за работ а с родит елите от мнозинството и с такива от етническите малцинства за повишаване на чувствителност та към дискриминационните прояви и за усвояване знания и умения относно преодоляването на негативните ст ереотипи и дискриминационните нагласи.

Дейности за психолого -педагогическо и социално -комуникат ивно приобщаване на родители от етнически малцинства към образоват елната среда и за създаване на мотивация у т ях за образованието на техните деца.

Всички тези д ейности са задължителни за включване в проектнот о предложение.

Приоритет 5: Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация.
Общ бюджет на приоритета – 93 000 лева

Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Задължително по този компонент са два типа дейности

Дейности, насочени към превенция, предотвратяване и преодоляване на вторичната сегрегация съобразно спецификата на образователната институция и населеното място.

Дейности за подкрепа на качеството на образование и достъпа до образование в училища, които са единствени в населено място чрез прилагане на педагогически иновации в мултикултурна среда, подпомагащи превенцията на вторичната сегрегация и десегрегационния процес

Както се вижда,  компонентът предлага подкрепа за проекти,  които са недопустими по Националната програма за десегрегация и са насочени към училища,  които са единствени в населено място. При оптимизацията на училищната мрежа много училища се изправиха пред предизвикателството да задържат българските ученици въпреки увеличаващия се процент на  ромски деца от закритите училища. Такъв проект може да бъде подкрепен по приоритет 5.

Допустими кандидатстващи институции: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Те могат да кандидатстват самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

Краен срок за получаване на проектните предложения: 13.08.2020 г. до 14.00 ч.

Проектите се подават само и единствено чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg, чрез уеб-базирани формуляр за кандидатстване и бюджет, заедно със съпътстващи документи. Ако проектното предложение бъде представено по друг начин (по и-мейл, на хартия по пощата или чрез куриер, или на място в офиса на ЦОИДУЕМ) няма да бъде допуснато до участие в конкурсната процедура.

С проекти могат да кандидатстват училища, детски градини, общини и РИО. Неправителствените организации могат да са само партньор, но без да разходват средства. Насърчава се партньорството, като партниращата институция не може да разходва средства – разходите се правят от банковата сметка на основния кандидат. Всички плащания се правят по банков път.

Важна особеност е, че кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение. Също така могат да бъдат само кандидат или само партньор, но не и кандидат по едно проектно предложение и партньор по друго.

Всички въпроси, свързани с конкурсната процедура се задават САМО в писмен вид, на e-mail: coiduem@abv.bg в срок до 10.08.2020 г. включително

Детайлни насоки за кандидатстване вижте тук. Там ще намерите отговори на множество въпроси.

Подробна информация за конкурса вижте тук

ЦОИДУЕМ е вторичен разпоредител на средства към Министерство на образованието,  създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства.През годините ЦОИДУЕМ се утвърди като партньор на стотици училища и детски градини, като обявените от Центъра процедури се характеризират с относително лесни за попълване формуляри и благоприятна за бенефициентите схема за плащания и отчетност. По тези процедури кандидатстват много училища и детски градини, включително и такива, които са ситуирани в малки населени места и до които трудно достигат средства от европейските фондове.

Особено важно е и това, че Центърът предоставя голям аванс за реализирането на одобрените проекти,  както и нормални процедури за отчитане. Това отличава ЦОИДУЕМ от ОПНОИР.

Proudly powered by Wpopal.com