ТСА се застъпва за гарантиране правото на безплатно предучилищно и средно образование чрез Конвенцията за Правата на детето

site-guru

На 21 декември 2023г. заедно с 10 международни неправителствени организации ТСА изпрати отворено писмо-покана до правителството на Република България с призив то да подкрепи създаването на нов Факултативен протокол към Конвенцията за Правата на детето по време на своя мандат в Съвета по правата на човека през 2024-2026 г., с който да се признае правото на всички деца на ранно образование, включително поне една година безплатно предучилищно образование, и безплатно средно образование за всички деца.

 

ДО

Г-жа Мария Габриел, Заместник министър-председател на Република България и Министър на външните работи

КОПИЕ ДО

Проф. Галин Цоков, министър на образованието и науката

Г-жа Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика

Проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването

Относно: Търсене на подкрепата на Вашето правителство за нов факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето по време на мандата Ви в Съвета на ООН по правата на човека за периода 2024-2026 г.

Уважаема госпожо заместник министър-председател,

Предвид дългогодишния ангажимент на България за защита на правата на децата, любезно Ви насърчаваме да подкрепите нова инициатива, насочена към укрепване на правото на безплатно образование съгласно международното право. По-конкретно, търсим Вашата подкрепа за разработването на четвърти факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето. Този протокол изрично ще признае правото на всички деца на образование в ранна детска възраст, включително най-малко една година безплатно предучилищно образование и безплатно средно образование за всички деца.

Искрено Ви благодарим за подкрепата за реализирането на брифинга за региона на Съвета на Европа на тема „Укрепване на правото на безплатно образование: от предучилищно до средно образование“, който се проведе на 5 декември 2023 г. в Женева. Също така дълбоко оценяваме, че Вашето правителство подписа изявлението за подкрепа на правото на образование, водено от Люксембург и Доминиканската република по време на 53-тата сесия на Съвета по правата на човека. Това изявление, подкрепено от 73 държави в различни региони, отбеляза ключов момент в приоритизирането на усилията за реализиране на правото на безплатно образование. България има едно от най-прогресивните законодателства в света, гарантиращо четири години безплатно предучилищно образование, както и 12 години безплатно основно и средно образование.

Във Вашия национален ангажимент към Съвета, България се ангажира да насърчава приобщаващото образование в световен мащаб като основно средство за гарантиране на правото на образование на всички деца, с особен акцент върху равното участие. Нашият анализ обаче показва, че разходите за образование остават значителна пречка за милиони деца по света, включително тези с увреждания, които са изправени пред допълнителни финансови трудности. Свободният достъп до предучилищно и средно образование може да бъде особено полезен за децата с увреждания, като повиши капацитета им да се възползват от образованието, насърчи записването и посещаването, и намали стигматизацията и дискриминацията срещу тях.

Докато Конвенцията за правата на детето изрично гарантира безплатно начално образование за всички деца, тя не изисква достъп до безплатно средно образование за всички деца и не съдържа изрични позовавания към правото на образование в ранна детска възраст, нито към неговата безплатност. И все пак безплатното начално образование само по себе си е недостатъчно, за да подготви децата да успеят в днешния свят.

Предстоящото членство на България в Съвета, заедно с членството й в Изпълнителния съвет на Детския фонд на ООН, поставя България в уникална позиция да се застъпва за напредъка на правото на децата на безплатно образование. Надяваме се, че България ще обмисли присъединяването си към междурегионална група от държави, които да подкрепят тази инициатива. Подобно участие ще изисква сътрудничество с други държави-членки в Съвета на ООН по правата на човека в Женева, за да се разработят и одобрят съвместни изявления, да се спонсорират странични събития и в крайна сметка да се предложи резолюция за започване на преговори за нова международноправна регулация през 2024 г. Имахме положителни срещи с Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика в София през август 2023 г. по този въпрос.

Чрез Целите за устойчиво развитие и свързаната с тях Рамка за действие от Инчеон, всички държави са се ангажирали да направят най-малко една година предучилищно образование безплатно и задължително, а цялото средно образование безплатно до 2030 г. Също така отбелязваме, че повече от 100 държави вече гарантират чрез вътрешното си право най-малко една година безплатно предучилищно образование, а най-малко 116 държави гарантират 11 или повече години безплатно образование, което осигурява солидна основа за по-силни международни стандарти.

Също така искаме да подчертаем значителните развития, подкрепящи създаването на по-силно международно право по отношение на правото на образование, включително:

  • отворено писмо , водено от Малала Юсуфзай и Ванеса Накате преди срещата на върха за трансформиране на образованието през 2022 г., подписана от повече от 500 000 души в световен мащаб, призоваваща световните лидери да подкрепят нов глобален договор за правото на образование;
  • препоръката на тогавашния специален докладчик за правото на образование Кумба Боли Бери, за нова обвързваща международноправна регулация, която да утвърди правото на предучилищно образование;
  • Декларацията от Ташкент и ангажимента за действие,  в които се призовава за проучване на нов правен инструмент в областта на образованието в ранна детска възраст;
  • подкрепа от десетки международни експерти за нов факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето, който изрично да гарантира правото на безплатно средно образование и поне една година безплатно и задължително предучилищно образование.

Ние твърдо вярваме, че по-силното международно право за правото на безплатно образование може да ускори глобалния напредък и да помогне на милиони деца да получат достъп до правото на образование, от предучилищно до средното. Очакваме с нетърпение да работим с вашата постоянна мисия в Женева и предлагаме пълната си подкрепа.

Благодарим Ви за вниманието!

С уважение,

Avaaz / Авааз

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)   Global Campaign for Education / Латиноамериканска кампания за правото на образование (CLADE) Глобална кампания за образование

Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (Gi- ESCR)  International Council of Women / Глобална инициатива за икономически, социални и културни права (Gi- ESCR) Международен съвет на жените

International Step by Step Association / Международна асоциация „Стъпка по стъпка”

Junneuf Peace Centre / Център за мир Junneuf

Human Rights Watch / Хюмън Райтс Уоч

Make Mothers Matter / МММ – Направете майките важни

Trust for Social Achievement / Фондация „Тръст за социална алтернатива“

World Organization for Early Childhood Education (OMEP) / Световна организация за ранно детско образование

Proudly powered by Wpopal.com