Програма за студентски стажове в детски градини „Ролеви модели в ранна възраст“

site-guru

Същност на стажантската програма

Настоящата стажантска програма е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност REYN България, координирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Програмата цели да предостави възможност на студенти от ромски произход от различни специалности да получат практически умения за работа в детски градини, работещи с уязвими общности.

Чрез участието си в стажантската програма, студентите ще придобият реалистична представа и опит във възможна за тях област на професионална реализация след завършване на висше образование. Това ще им помогне да опознаят по-добре вътрешната си мотивация, интереси и цели по отношение на специалността, която изучават. Очакваме стажовете да допринесат и към подобряване на качеството на услугите, предлагани от детските градини и по този начин да доведат до повишаване на подкрепата за подхода „ролеви модели в ранна възраст“.

Програмата ще бъде изпълнявана от неправителствени организации (НПО), към които е насочен настоящият конкурс. НПО работят в партньорство с детски градини (ДГ), работещи с уязвими общности, които ДГ имат желание и интерес да осигурят допълнителни възможности за стаж на образовани и квалифицирани младежи от ромски произход от специалности като предучилищна педагогика, медицинска сестра, логопедия, психология и други. НПО и ДГ кандидатстват с концепция, описваща желаните позиции, целите на стажа, и плана за набор на кандидати.

След одобряване и сключване на договор с ТСА, НПО и ДГ провеждат конкурс сред студентите. През май 2022 година, НПО, ДГ и студентите присъстват на двудневно обучение за договаряне на целите, дейностите, графика на стажовете и ролите на всяка страна. Крайният срок за провеждане на стажовете е 30 септември 2022 година.

Допустими кандидати/партньори:

Допустими кандидати по поканата са членове на Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България*, които са юридически лица с нестопанска цел. Не се допуска подаването на повече от една концепция от всеки кандидат.

Допустими партньори са детски градини, работещи с деца от уязвими общности, членове на Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България* и  които не са „базови“ детски градини.

* В приложенията ще откриете линк към формуляр за участие в REYN България. Мрежата е неформална и членството е безплатно.

Изисквания и критерии към студентите за включване в стажантската програма:

След одобрението на кандидатурата от ТСА, НПО трябва да проведат конкурс за избор на стажанти. Конкурсът се провежда чрез свикването на комисия, състояща се от представители най-малко на НПО и ДГ.

 • редовни или задочни студенти от ромски произход във II-ри, III-ти или IV-ти курс, и да изучават следните специалности:
 • Предучилищна педагогика;
 • Предучилищна и Начална училищна педагогика;
 • Специална педагогика;
 • Психология;
 • Медицинска сестра;
 • Акушерка
 • положили успешно всички изпити до момента на кандидатстване;
 • среден успех не по-малко от мн. добър (4.50) от всички изпити до момента;
 • спазва етично поведение: от стажантите се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата;

Продължителност на стажантската програма:

Стажантската програма се провежда в периода от май 2022 година до 30 септември 2022 година, като стажовете са с продължителност 20-50 работни дни, в зависимост от локацията. Графикът на посещенията на стажантите в ДГ се определя по време на обучението (виж по-долу).

По време на стажантската програма стажантите ще разполагат с ментор, чиято роля ще е да осигурява връзка между теоретичното обучение и практическото прилагане на наученото на работното място, като по този начин ще подпомага стажанта в изпълнението на неговите дейности. Менторът може да е университетски преподавател, учител в детската градина, или друго лице по взаимно съгласие със стажанта.

Обучение на екипите НПО-ДГ-стажанти:

През месец май 2022 година ТСА ще проведе двудневно обучение за избраните стажанти и представители на ДГ и НПО. Желателно е менторите на стажантите да присъстват на обучението. Целта на обучението е да се изготви конкретен план от всеки стажант за практиката му/й в ДГ,  да се набележат цели и се определи метода и времето на измерването на изпълнението на целите, да се изготви график за стажа, да се договорят ролите и отговорностите на всяка страна, и да се разясни ролята на ментора и взаимодействието му/й със стажанта.

Същност на стажовете:

Настоящата стажантска програма няма за цел да помага на студентите да покриват задължителния изискван норматив за стаж по съответната специалност. Това е така, защото стажовете по настоящата програма няма да се провеждат в „базови“ детски градини.

Примерни дейности, които могат да бъдат възлагани на стажантите:

 • оказване на подкрепа в планирането, подготвянето, провеждането и отчитането на резултатите от възпитателно-образователната дейност на децата, на детски празници, на концерти и други мероприятия, на работни сесии с родителите, и други;
 • Участие в здравно-възпитателната работа с родителите, подкрепа за провеждането на занимания по физическа култура и активен двигателен режим, анализ на причините за отсъствия на децата и предприемане на съвместни действия с менторите и колегите за подпомагане достъпа до здравни грижи на децата, и други;

Задължения на стажантите:

 • Участва в двудневно обучение;
 • Спазва указанията, дадени им от техните ментори или колеги от институцията, в която се изпълнява стажа;
 • Спазва вътрешните правила на организацията, в която стажува;
 • Посещава редовно и изпълнява стриктно поставените задачи в предварително изготвения план за целите на стажа;
 • Поддържа успеха си в университета по време на стажа;

Задължения на НПО:

 • Разпространява информацията за включване в стажантската програма;
 • Организира и ръководи комисия за одобряване на кандидатурите, и извършва проверка на достоверността на кандидатурите;
 • Участва в двудневно обучение;
 • Сключва договор със стажантите и с менторите им;
 • Следи за цялостно изпълнение на задълженията на всички страни;
 • Поддържа контакт с представител на образователната институция и изисква информация за качеството на работа на стажанта;
 • Оказва подкрепа на стажантите при възникнали нужди и притеснения;
 • Отчита резултатите от стажа на финансиращата страна и отговаря на запитвания от нея;

Задължения на ДГ:

 • Разпространява информацията за включване в стажантската програма;
 • Участва в комисия за одобряване на кандидатурите;
 • Участва в двудневно обучение;
 • При поискване, предоставя информация за качеството на работа на стажанта;
 • Назначава отговорно лице, което да ръководи дейностите на стажанта;

Финансови параметри:

Общият размер на програмата за 2022 година е 10,000 лева. В рамките на тази сума очакваме да финансираме 2-3 кандидатури с по двама-трима стажанти. Максималната стойност на финансиране за едно НПО е 3000 лева. Бюджетите на НПО трябва да включват заплащане както за стажантите, така и за менторите. Възнагражденията и транспортните разходи на стажантите са преки разходи. Всички други разходи са непреки и не могат като цяло да надвишават 50% от преките разходи.

Очаквани резултати и индикатори:

Резултати Индикатори
Придобити знания и умения за работа с деца от уязвими общности Брой студенти от ромски произход с подобрени знания и умения (4)
Промяна в нагласите спрямо важността на ролевите модели за предоставянето на качествено ранно образование за деца от ромски произход Подобрени нагласи за важността на ролевите модели

 Целеви групи:

 • Студенти от ромски произход;
 • Учители в образователните институции, в които ще стажуват студентите.

Оценяване и подбор на подадените формуляри:

Списък с одобрените кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на ТСА не по-късно от 17:00 часа на 11 април 2022 г. Неодобрените кандидати няма да бъдат информирани индивидуално.

Необходими документи за кандидатстване:

 • формуляр за кандидатстване – подава се в срок до 1 април 2022 година на адрес kindergarten240@tsa-bulgaria.org;
 • формуляр за членство в Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България;

Важни дати и срокове:

Обявяване на конкурс 2 март 2022
Краен срок за подаване на концепция 01 април 2022
Краен срок за обявяване на одобрените концепции 11 април 2022
Краен срок за провеждане на конкурс и избор на стажанти 30 април 2022
Сключване на договори за финансиране със стажантите и НПО май 2022
Двудневен семинар за стажанти, НПО и ДГ Май 2022
Край на стажовете 30 септември 2022
Краен срок за подаване на технически и финансов отчет 30 октомври 2022

 Приложения:

Насоки за кандидатстване

Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване

Приложение 2 – Критерии за подбор

Приложение 3 – Споразумение за партньорство между НПО и ДГ – попълва се след одобрение на подадената от НПО концепция

Приложение 4 – Декларация от НПО – попълва се след одобрение на подадената от НПО концепция

Приложение 5 – Декларация – Лични данни – участници и ментори – попълва се след одобрение на подадената от НПО концепция

Приложение 6 – Декларация КОВИД-19 – попълва се сле одобрение на подадената от НПО концепция

Приложение 7 – Формуляр за членство в Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България – линк за регистрация: https://www.surveymonkey.com/r/BT95865

Proudly powered by Wpopal.com