Програма за подкрепа на педагози от ромски произход

site-guru

Описание на проблема:

Някои детски градини са посещавани от значителен брой деца от ромска общност. Въпреки това, броят на детските учители от ромски произход е изключително нисък. Ромските деца, като всички деца, имат необходимост от ранна възраст да припознаят потенциала си в значим възрастен човек, който да им служи като ролеви модел. Детските градини, работещи в уязвими общности, могат да подкрепят това изграждане на увереност и стремежи, като наемат повече учители от ромски произход.

Наличието в детската градина на професионален персонал, който е член на местната общност, позволява по-плавната адаптация на децата от семейната среда към тази в центъра. Също така, ромските родители демонстрират по-високи нива на доверие в образователната институция, когато и сред учителите има роми.

Много детски градини, обслужващи уязвими общности, изпитват затруднения при привличането на нови педагози към екипите си. Педагозите често пътуват от областните центрове и не са членове на местната общност. Това са предпоставки за неустойчивост и за бариери в изграждането на доверени отношения с общността. Наемането на специалисти от местните ромски общности, притежаващи необходимите квалификации, би спомогнало за преодоляване на тези предизвикателства.

Цели на програмата:

Програмата цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин създаде ролеви модели за малките деца и осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Допустими кандидати:

Допустими кандидати са неправителствени организации (НПО) в обществена полза, които кандидатстват в партньорство с детски градини, работещи с уязвими общности.

Описание на програмата:

През първата година НПО и ДГ избират младежите, НПО оценява нуждите на младежите и провежда мотивационни срещи с тях и семействата им, и им назначава уроци според необходимостта. Уроците се плащат по проекта. НПО допълнително менторира младежите.

Кандидатите се избират с конкурс от комисия, в чийто състав участват като минимум: НПО, детска градина, родител – член на общността, представител на ТСА.

В края на първата година младежите кандидатстват в университет. През лятото полагат доброволчески труд към детската градина, като целите и дейностите се съгласуват и с ТСА.

След като станат студенти, младежите могат да бъдат наети от детската градина според графика на пенсиониране на учителите. Детската градина сключва договор с ТСА и НПО за наемането на студентите при настъпването на подходящите условия.

Всяка година студентите полагат доброволчески стаж в детската градина (докато не бъдат наети на трудов договор в детската градина или докато не завършат следването си). Изготвя се цялостен план за развитие на студентите, което включва допълнителни обучения и дейности както за студентите, така и за екипите на детските градини. Част от тези допълнителни обучения се осигуряват от ТСА чрез отделни проекти.

Всяка година през ноември, ТСА ще провежда двудневна среща на всички стипендианти в специалности, свързани с детските градини. На тези срещи екипите (стипендиант-НПО-ДГ) ще изработят план за развитие за съответната година.

Възможно е да се подберат кандидати от 11 клас, но поне половината от кандидатите за всяко НПО трябва да са от 12 клас или завършили 12 клас. Кандидатите от 11 клас минават през същите процеси като тези от 12 клас.

НПО могат да предвидят и допълнителни дейности, например презентации пред класовете, ден на отворените врати в ДГ за учениците, тийм билдинг за екипа на детската градина, и т.н. От всяко НПО се очаква да напише една история на успеха всяка година, като за целта ще получи професионална подкрепа от експерти в рамките на друг проект на ТСА.

Описание на финансовата подкрепа за участниците в програмата:

На приетите в програмата кандидати ще им бъдат покрити следните разходи:

 • Уроци по необходими за кандидатстване във висше учебно заведение (ВУЗ) предмети (по преценка на комисията за подбор)
 • Кандидат-студентски такси и такси за записване във ВУЗ
 • Семестриални такси във ВУЗ за продължителността на следването
 • Директни материали и други разходи (по преценка на НПО) за доброволческа работа
 • Всички разходи, свързани с годишните обучения / срещи през октомври
 • Всички разходи, свързани с допълнителни обучения

Изисквания към кандидатите:

НПО с опит в работата с учители, особено в детски градини
НПО с опит в работата с ромска общност
НПО с опит в работата със студенти и гимназисти
Териториални клъстери от 1-2 детски градини с демонстрирана нужда от учители (4-6 позиции за един клъстер)
Директор на детска градина, която е готова да подкрепи студентите с менторство и да включи целия екип в навлизането на новите колеги в работната среда
Има наличен актив от ромски ученици в местни на детските градини гимназии, които да искат да се реализират на местна основа в педагогическа професия
Наблизо има университет, в който студентите ще учат (няма да се налага да се местят за учението си)
Значителен процент ромско население в населеното място или квартала
Желателно е НПО да получи подкрепа за тази инициатива от общината, РУО и директора на гимназията, където учат потенциалните кандидати
ТСА също така ще подкрепи и ученици, насочващи се към предучилищна и начална педагогика с чужди езици, с музика, и други специалности от нужда на детската градина. Важното е кандидатите да имат желание да работят с малки деца и детските градини да могат да наемат тези кадри на трудов договор. Ако детската градина не може да гарантира наемането им, трябва да се търси партньорство с тази институция, която ще бъде работодател на кандидатите (например общината за детски психолози и логопеди). Кандидатите трябва да имат общ успех най-малко 4,00 за 2018-2019 г., както и успех от най-малко 4,50 по български език и литература за 2018-2019 г.

Финансиране:

ТСА ще финансира общо 3-5 НПО с цел да събере до 15-20 кандидата за програмата. Това е многогодишна пилотна програма, която ще продължи да подкрепя финансово студентите по време на следването им (или ще ги подкрепи в кандидатстването за подходящо външно финансиране). Средната стойност на един проект с 6 ученици за подготвителната година е до 10,000 лева. Максималният бюджет за подготовка на един ученик е фиксиран на 700 лв., независимо дали ученикът става част от програмата в 11 или 12 клас. Конкретните бюджети се уточняват след посещение на одобреното НПО и ДГ, с които НПО ще работи в партньорство.

Договорни отношения:

ТСА сключва договор за грант с НПО. НПО и ТСА сключват споразумение с ДГ (по образец). НПО сключва договор за финансиране със студентите (по образец). От участниците в програмата ще се изисква да работят в детска градина в уязвима общност 5 години (общо, включително и работа по време на следването). Този срок може да бъде съкратен на 3 години в случай, че участниците в програмата бъдат насочени към друг източник на финансиране на следването след завършване на I курс.

Роля на представител на ТСА:

ТСА номинира лице или неправителствена организация, която да представлява ТСА в процеса на подбор и кандидатстване на учениците. Ролята на представителя на ТСА включва:

 • Участие в комисия за подбор на кандидати
 • Провеждане на индивидуални мотивационни срещи с всеки кандидат и семейството й
 • Участие в годишните обучителни срещи през октомври
 • Предоставяне на консултации на НПО с бюджет 2 работни дни / НПО

Срокове:

Обявяване на конкурса за избор на НПО 1 юни 2020 година
Краен срок за кандидатстване 17 юли 2020 година
ТСА одобрява НПО в програмата за 2019-2020 учебна година 17 август 2020  година
НПО и ДГ избират кандидати с комисия 17 септември 2020 година
ТСА посещава новите локации и изготвя бюджет на одобрените НПО 30 септември 2020 година
ТСА и одобреното НПО сключват договори с одобрените НПО 31 октомври 2020 година
Обучение на екипи НПО / ДГ / участници ноември 2020 година

 

* Варира според есенната ваканция (почивните дни точно преди ваканцията)

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр-за-кандидатстване
 2. Автобиография на ръководителя на проекта
 3. Декларация за намерение за партньорство с детска градина (по образец)
 4. Декларация за споделяне на лични данни от представляващия НПО (по образец)
 5. Необходими документи за НПО, които не са пререгистрирани в Агенция по вписванията: Копие от удостоверение за актуално състояние, не по-старо от 3 месеца (считано от датата на първоначално подаване на формуляра за кандидатстване), подписано и подпечатано „вярно с оригинала“
 6. Необходими документи за НПО, които са пререгистрирани в Агенция по вписванията: Единен идентификационен код (ЕИК) от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията
 7. Документ за самоличност на представляващия НПО (показва се за сверяване при подписване на договора)

ТСА си запазва правото да изисква допълнителни документи, както и да посети детската градина, за да се запознае на място с нуждите и възможностите на екипа.

Начин на кандидатстване:

Кандидати НПО подават пълен комплект документи на електронна поща kindergarten240@tsa-bulgaria.org под названието „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“. Одобрените кандидат-НПО ще бъдат поканени да предоставят времеви график и бюджет за дейностите си.

Proudly powered by Wpopal.com