Програма за „Местни събития на Мрежата РЕЙН 2024 г.“

site-guru

За поредна година РЕЙН осъществи програмата Местни събития на Мрежата РЕЙН, която цели организиране на събития за споделяне на въведени успешни практики за работа с деца от уязвими общности. Програмата подкрепи споделянето на шест практики под формата на демонстрации, проведени в занималните на избраните за участие детски градини. Събитията се реализираха в периода февруари-април 2024 г. и участие в тях взеха над 85 участници, сред които кметове, местни и регионални инспектори, експерти, директори на детски градини и училища, педагози и представители на различни организации с дейност в сферата на образованието.

Серията от събития беше от изключително значение, тъй като послужи като платформа за споделяне и популяризиране на ефективни образователни практики, съобразени с децата от уязвими общности, по-специално децата от ромски произход. Осигурявайки обмен на успешни идеи между образователните институции, събитията насърчиха професионалното развитие и сътрудничеството между педагози и помощен персонал, като едновременно с това ангажираха местните и регионалните власти, повишавайки осведомеността и подкрепата за инициативи, насочени към най-малките. Допълнително, събитията постигнаха разширяване на мрежата РЕЙН и повишиха капацитета на членовете ѝ за иницииране на дейности, целящи подобряване на образованието в ранна детска и насърчаване на социалното приобщаване.

Много от гостуващите на събитията учители и директори потвърдиха, че възнамеряват да споделят видяното и да инкорпорират практиките на своите работни места. От обратната връзка, която те предоставиха на екипа на ТСА, стана ясно, че събитията са били високо оценени и са предоставили полезни идеи за практикуващите педагогическата професия.

Самите събития бяха следните:

ДГ “Бърборино”, гр. Средец, тема: Утринна среща – форма за ефективно социално развитие на децата, 27.03.2024 г.

В основата на практиката стои организацията на средата в занималнята с центрове, с която се насърчава взаимодействието дете-дете, дава се право на избор на детето, цени се сътрудничеството и се използва учене чрез правене и опит. Всяка сутрин децата участват в утринна среща, която носи емоционална нагласа, мотивира, насочва към темата. Планираните ситуации се провеждат под формата на работа в центровете, в които се предоставя по много различни начини на децата да си изяснят понятия чрез собствени дейности и да придобият знания и умения. Учителят планира дейности и материали, които детето само да избере и чрез играта или опита с тях да достигне до знанието. Използва се тематичен подход за интегриране на учебната програма.

ДГ ”Незабравка”, гр. Бяла Слатина, тема на практиката: Ателиета „Сръчни ръчички“, 12.04.2024 г.,

Развитие на индивидуалните и творчески способности на децата. Децата работят в 6 ателиета в малки групи като всяко дете избира само ателието, в което ще работи. Ателие: “Готварство“ – правят сандвичи, бисквитена торта, шишчета с парченца плодове и зеленчуци. Ателие: „Бижутерия“ – правят герданчета, гривнички като нижат мъниста и цветни макаронени изделия. Ателие „Природа“ – изработват терариум в стъклени чаши от пясък, мъх, камъчета. Ателие „Изобразително изкуство“ – рисуват и апликират. Ателие: „Ортопъзели“ – конструират ортопедично килимче и правоъгълна пътека от ортопъзели. Ателие: „Моите права и отговорности“ – правят постер като подбират подходящ нагледен материал. Накрая всички минават боси по ортопедичната пътека и танцуват върху ортопедичното килимче с цел превенция на плоско стъпало и гръбначни изкривявания и подобряване общото здравословно състояние. Във всяко ателие работи и един родител. Родителите подреждат изложба от направените материали. Гостите също имат възможност да се включат в дейностите в ателиетата.

ДГ “Атанас Неделчев”, град Бяла черква, тема на събитието: „Занаятите на местните етнически общности в гр. Бяла черква в миналото и в наши дни“, 17.04.24 г.

Основната цел, към която е насочена добрата практика е да се експонира и реализира връзката между бита на децата, техните семейства и традиции, и детската градина. Инициативата е насочена към създаването на подкрепяща образователна среда за личностно развитие в детска градина. В заключение може да се каже, че тази открита практика помогна на децата съвместно със своите учители и хората – фермери и занаятчии от местната общност, да обединят усилия в запазването на традициите в родния си град и да се развиват, да тренират умения и създават жива връзка между общността и образователната институция. 

ДГ “Маргаритка”, гр. Пловдив, тема на практиката: „Нашият дом“, 21.02.2024 г.

ИНОВАТИВНА педагогическа практика с конструктори ЛЕГО ДУПЛО. В ситуацията се включват и родители, като съвместен проект на работа с учител-дете-родител. Целта е вземане на решение за изграждане на продукт /къща, блок, вила и др./, с което да се развива креативното мислене и умения за експериментиране.

ДГ “Деница”, гр. Пещера, тема на практиката: „Пролетно оживление“, 21.03.2024 г.

Повишаване на екологичната култура на децата и развитие на техните знания, умения, опит и отговорно отношение към околната среда. Разглеждат се въпроси свързани с естетическото възпитание по мини проект, свързан с изграждане на естетически усет на децата в детската градина. И по-конкретно работата с деца, за да изградят естетическо отношение към заобикалящия ги свят, чрез дейности в учебния процес.

 ДГ №16 “Горски кът”, с. Старозагорски бани, тема на практиката: „Нито ден без добрина към планетата Земя“, 17.04.2024 г.

 

Събитието се проведе в навечерието на Деня на Земята. За участниците се отварят вратите на занималните на всички възрастови групи, както и площадките в двора на детската градина. Наблюдават се: компост от листа, съчки и други; събиране и разделно рециклиране на материали, многократното им използване с различни функции и употреба в образователния процес в ситуации по математика, околен свят и най-вече изобразително изкуство. Има организиране на сезонни и тематични изложби от изделия, изработени от природни материали, в екип деца – учители – родители. Засаждат се подходящи растения – цветя и иглолистни дръвчета – в двора на детската градина с активно участие на децата, учителите и помощник-възпитателите от всички групи.

Детските градини тази година бяха подкрепени от двама ментора в процеса на подготовка, организация и провеждане на събитията. През месец юни ще бъде проведена и среща за рефлексия с всички представящи практика педагози от детските градини, на която среща тренерите ще дадат обратна връзка и конструктивни насоки за подобряване на практиките на педагозите.

Proudly powered by Wpopal.com