Програма за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България

site-guru

Програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“ е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – (РЕЙН България), която се координира от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) вече втора година.

Настоящата програма има за цел да подчертае основните ангажименти на помагащите професионалисти към децата и семействата, с които работят в подкрепа на ранното детско развитие.

Основни цели на настоящата програма

Настоящата програма за малки грантове на Мрежата РЕЙН има следните основни цели:

 1. Да повиши разбирането на родителите за важността на ранното детство за формиране на личността на детето и тяхната роля в развитието му;
 2. Да повиши знанията и уменията на майките по отношение на кърменето и здравословното хранене в зависимост от възрастта на детето;
 3. Да повиши мотивацията и желанието на майките да приготвят разнообразна и подходяща храна за своите деца чрез участие в практически сесии, с приложени към тях рецепти;

Освен гореописаните цели екипът на ТСА има желанието да одобри минимум 5 неправителствени организации (НПО) и да обучи минимум 5-ма кандидат-обучители, излъчени от тяхно име, които да бъдат въвлечени в процесите по изпълнение на Програмата „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, пряко насочена към бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години от ромска общност.

През октомври 2020 година обучителите, излъчени от името на НПО, ще бъдат включени в организираното от ТСА двудневно обучение за обучители, в рамките на настоящата програма, където ще получат теоретични и практически насоки за провеждането на обученията за бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години от ромска общност, като освен това ще бъде споделен и подробно обсъден крайния ефект от провеждането на самите обучения.

Същност на обученията за бременни майки и майки с деца от 0 до 3 години и начин на изпълнение

Обученията за бременни майки и майки с деца от 0-3 години, които се планират в рамките на настоящата програма, ще бъдат организирани и осъществени от одобреното за участие в програмата  НПО. Обученията ще бъдат осъществявани посредством брошурата за здравословно хранене на деца от 0-3 години, изработена от екипа на ТСА, и изработеното към нея ръководство за провеждане на планираните обучения. Ръководството за провеждане на обученията за бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години от ромска общност е неразделна част от брошурата за здравословно хранене.

В ръководството са представени подробни указания за провеждане на обучителните сесии в две направления: теоретични познания по отношение на кърменето и здравословното хранене в зависимост от възрастта на детето и практически упражнения по приготвяне на подходяща за децата храна, с приложени към тях рецепти.

Максималната продължителност на едно обучение, посветено на правилното хранене на децата, включващо всички теми в  ръководството, е с обща продължителност от 12 часа.

Важно!

Обученията в ръководството са разписани във формат „малки групи“ от максимум 10 човека.

Броят на обученията зависи от броя на родителите. Във формуляра за кандидатстване, кандидатът НПО трябва да посочи приблизителния брой на родителите, които ще бъдат включени в обучението, като всяка една група не може да надвишава 10 човека.

Практическите занимания са замислени като упражнения по съвместно готвене. Одобреното за участие в програмата НПО ще има задача да осигури материалната база, необходима за провеждането на практическите упражнения, описани в ръководството, а именно: оборудвана кухня – фурна, котлони, съдове за готвене и т.н.

Допустими кандидати

Допустимите кандидати по настоящата програма могат да бъдат неправителствени организации НПО, институционални членове на Мрежата РЕЙН. С предимство ще са НПО, които имат опит в работата с ромска общност.

Кандидат-обучителите, излъчени от името на НПО, трябва да имат минимум двугодишен опит в работата по проекти в полза на ромската общност, както и опит в работата като обучители на възрастни.

Обучителят може да е част от екипа на НПО, а при необходимост може да бъде идентифициран и член на местната общност, който да отговоря напълно на посочените по-долу критерии за допустимост. При затруднение в процеса по идентификация на подходящи обучители,  екипът на ТСА може да окаже подкрепа на НПО чрез осъществяване на контакт с настоящи и бъдещи здравни специалисти, част от Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности на ТСА, които могат да поемат ролята на обучители в рамките на планираните обучения.

Основна цел на ТСА е да осъществи взаимодействие между програмата „Как да отглеждаме здрави и умни деца“ и Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности. Обвързването на двете програми ще предостави възможността за изпълнение на ролята „обучител“ от страна на стипендиантите, в рамките на планираните обучение от НПО, което от своя страна ще допринесе за изграждането на тяхната експертиза по отношение на здравословното хранене на бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години. Ако ТСА идентифицира стипендианти, намиращи се в близост до кандидатстващото НПО, включването им в планираните обучения, изпълнявайки ролята на обучители, ще е препоръчително.

През ноември 2020 година обучителите, излъчени от одобрените НПО, ще бъдат включени в двудневното обучение по Програма за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, където ще получат теоретични и практически насоки за провеждането на обученията за родители, като освен това ще бъде споделен и подробно обсъден крайния ефект от провеждането на обученията за здравословно хранене.

Начин на кандидастване

Кандидатът НПО попълва формуляр за кандидастване (по образец),  като в него трябва да посочи броя на родителите, които ще бъдат включени в обученията за здравословно хранене на бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години, характеристиките на общността, към която принадлежи конкретната целева група, както и основните проблеми и предизвикателства, с които екипът на НПО се сблъска ежедневно в своята работа на терен.

Задължително условие е кандидатите  за обучители, излъчени от името на кандидатстващото НПО, да имат минимум двугодишен опит в работата с ромската общност, както и опит в работата като обучители на възрастни.

На етап кандидатстване за участие в настоящата програма, НПО трябва да приложи и следните документи:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване;
 • Автобиография и мотивационно писмо на ръководителя на НПО и излъчения от тях обучител;
 • Копие от дипломата за завършено образование на кандидат-обучителя (с предимство са кандидати с висше образование, които са завършили здравни специалности).
 • Декларация за защита на личните данни (попълнена от името на представляващия НПО и името на кандидат-обучителя);
 • Декларация за спазване мерките в България за ограничаване разпространението на COVID-19.

Финансови параметри

Максималната сума на всеки малък е грант е 7000 лева. Размерът на гранта се определя в зависимост от броя на родителите/групите, които ще бъдат обучение в рамките на настоящата програма. Броят на родителите/групите, които могат да бъдат обучени от одобреното НПО е както следва:

 • Минимален брой обучени родители: 60 родители ( 6 групи по 10 участници);
 • Максимален брой на обучени родители: 100 родители (10 групи по 10 участници);

Одобреният кандидат – НПО подписва договор за грант с ТСА, който ще включва следните финансови характеристики:

 1. Възнаграждение на НПО за финансово и техническо обслужване на получения грант;
 2. Възнаграждение за оказване на цялостна логистична подкрепа и организация на планираните обучения;
 3. Възнаграждение на идентифицирания от страна на НПО обучител, спрямо броя на предвидените обучения в рамките на настоящата програма;
 4. Финасови средства за закупуване на хранителните продукти, необходими за провеждането на практическите упражнения ––(готварските сесии);
 5. Финансови средства за покриване на транспортни разходи и разходи за нощувки на обучителите, при необходимост;

Възнаграждението на бъдещите обучители, в рамките на настоящата програмата, се формира въз основа на:

 • Общия брой дни за подготовка за провеждане на обученията;
 • Общия брой дни за провеждане на обученията;
 • Общия брой дни за отчетност на проведените обучения

Отговорности и задължения на одобрените НПО и обучителите в рамките на настоящата програма

В рамките на Програма „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, екипът на ТСА има за цел да обучи общо 300 родители от уязвими групи, с фокус върху ромите на година, и да одобри минимум 5 НПО, които да приложат, както теоретически, така и практически съдържанието на изготвения от ТСА наръчник за здравословно хранене на бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години от ромска общност.

Планираният период за провеждане на обученията е от ноември 2020 година до май 2021 година.

Одобрените НПО и обучители имат следните отговорности:

 • Активно комуникират и взаимодействат с екипа на ТСА по време на подготовката за провеждане обученията за родители;
 • Осъществяват подбор на родителите/участниците в обучението, спрямо заложените характеристики и изисквания на настоящата програма;
 • Носят пълна отговорност за цялостната логистична организация на обученията за бременни майки и майки с деца от 0-3 години от ромска общност;
 • Събират информация, обобщават обратни връзки и изготвят доклади и технически отчети след края на всяко обучение;
 • Задължително участие от страна на кандидат – обучителите в двудневното обучение по Програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, организирано от ТСА.
 • Обучителят няма право да организира и провежда обучения, базирани на наръчника за обучения на родители, извън рамките на настоящата програмата на ТСА.

Отговорности и задължения на ТСА

 • Организира двудневно обучение за обучители в рамките на Програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“;
 • Осигурява на обучителя всички необходими наръчници, ръководства и подръчни материали, необходими за провеждането на обученията за родители;
 • Осигурява цялостна логистична подкрепа и съдействие в процеса по организиране на обученията за родители;

Очаквани резултати

Резултати Индикатори
Повишаване на знанията и уменията на родителите, свързани със здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 годишна възраст Брой на участниците преминали през обученията за здравосолвно хранене (300)
Подобряване на навиците за здравословно хранене на бременни и майки с деца на възраст от 0 до 3 годишна възраст Качествена оценка (Положителна)

 

Оценяване и подбор на подадените формуляри

Административен етап на одобрение – по време на този етап, екипът на ТСА ще прегледа всички получени кандидатури и ще одобри кандидатури, отговарящи на изискванията, които ще бъдат допуснати до втория (финален) етап на одобрение – провеждане на лични интервюта.

Провеждане на лични интервюта с кандидат-обучителите – екипът на ТСА ще се свърже лично с одобрените кандитати на първи етап, за да бъде назначена конкретна дата за провеждане на интервютата.

След приключване на интервютата, екипът на ТСА ще се свърже с одобрените кандидати, за да оповести своето финално решение.

Необходими документи за кандидатстване

 • формуляр за кандидатстване – подава се от НПО в срок до 23 откомври – петък на адрес: kindergarten240@tsa-bulgaria.org
 • Автобиография на представляващия НПО;
 • Автобиография и мотивационно писмо на излъчения от НПО кандидат – обучител;
 • Копие от дипломата за завършено образование на кандидат-обучителя (с предимство ще са кандидати с висше образование, които са завършили здравни специалности);
 • Попълнена декларация за защита на личните данни (попълнена от името на представляващия НПО и името на кандидат-обучителя);
 • Попълнена декларация за спазване мерките в България за ограничаване на COVID-19;
 • Формуляр за членство в Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България (попълва се от кандидата НПО и кандидат-обучителя), ако все още не са членове на Мрежата РЕЙН. Кандидатът НПО трябва да попълни формуляр за институционално членство, а кандидат-обучителя трябва да попълни формуляр за индивидуално членство.

Важни дати и срокове

Обявяване на конкурс 23 септември 2020
Краен срок за подаване на формуляра за кандидатстване от кандидата 23 октомври 2020
Краен срок за провеждане на интервютата с одобрените участници на първи етап 30 октомври 2020
Сключване на договор за финансиране с одобреното НПО 19 ноември 2020
Двудневно обучение за обучители по програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“

 

19 – 20 ноември 2020
Провеждане на обученията за родители ноември 2020 – май 2021

 

Приложения:

Proudly powered by Wpopal.com