Обучение по многообразие подкрепя образователните медиатори в работата със семейства и общности

site-guru

Плавната адаптация от дома към образователната институция е ключова предпоставка за ускоряване напредъка на децата от ромската общност, за две трети от които българският се явява втори език, различен от езика, който първо усвояват у дома. Ранната подкрепа от родителите за учене у дома, както и ранното формиране на положителни нагласи и навици спрямо образователната система, също представляват значим фактор за образователните постижения на децата в училище. В този процес важна роля имат образователните медиатори в детските градини, които помагат за адаптация на децата и на родителите – и особено в слабо населените, трудно достъпните и социално-икономически уязвими общности.

Образователните медиатори в детските градини съдействат за изграждане на доверие между семействата и детската градина и служат като ефективен канал за комуникация. Те стимулират родителите за редовно присъствие и повторно записване при отпадане, и като цяло спомагат за изграждане на учеща общност и на чувството за комфорт и принадлежност на децата към тази общност. С работата си медиаторите действат като ролеви модел в общността, не само за децата, но и за родителите.

На фона на тези важни функции и роли на образователните медиатори, важно е те да бъдат подкрепяни систематично за повишаване на знанията и уменията си за работа с децата и техните семейства. ТСА се застъпва за необходимостта от целенасочена политика спрямо професионалната квалификация и възможностите за кариерно израстване на образователните медиатори, в частност тези, работещи в детски градини.

Като част от тези усилия през 2023 г. в рамките на Мрежата РЕЙН адаптирахме и приложихме пилотно двудневна обучителна програма за образователни медиатори в детски градини по модела „Заедно в пъстър свят“.

„Заедно в пъстър свят“ e модел за професионална квалификация и подкрепа на образователните специалисти и работещите с деца, който гарантира, че всяко дете и семейството му са приобщени, уважавани и ценени в един споделен процес на постигане на образователните цели. Водейки участниците в процес на лична трансформация, „Заедно в пъстър свят“ помага на специалистите в предучилищното/училищното образование да осъзнаят отговорностите, които носят и капацитета, който притежават за осъществяване на промяна към общество, основано на социална сплотеност и включване. ТСА е лицензиран от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ да разпространява програмата в България от 2017 г. насам.

През лятото на 2023 г. в рамките на две обучителни групи в гр. Велико Търново и гр. Пловдив над 30 образователни медиатори от детски градини в цялата страна получиха знания за ролята на идентичността и културата за социализацията и развитието на децата, за вредата от предразсъдъците и стереотипите и как да ги разпознават своевременно, а също и конкретни идеи за по-добро взаимодействие със семействата и общностите, с които работят, включително за комуникация с детската градина, за подкрепа на ученето у дома и др.

Мрежата РЕЙН ще продължи активно да търси възможности за подкрепа на образователните медиатори в детските градини като важен фактор за успеха на взаимодействието между образователните институции и децата и семействата.

Proudly powered by Wpopal.com