МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБИТИЯ НА МРЕЖАТА РЕЙН

site-guru

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ отново стартира програмите за 

МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБИТИЯ НА МРЕЖАТА РЕЙН.

Институционалните членове на Мрежата могат да изразят интерес по следните възможности за организиране на събития:

1 Организиране на събитие за споделяне на въведени успешни от образователната институция практики за работа с деца от уязвими общности.
Тази възможност е насочена към институционалните членове на Мрежата РЕЙН– детски ясли, детски градини и предучилищни групи в училища. Този тип събития са в по-тесен формат и предполагат участниците да видят на живо практиката, и да имат възможност за дискусия и споделяне.

2 Организиране на съвместно полудневно събитие с регионален характер, насочено към специалисти, работещи с деца на възраст 2-7 години от уязвими общности.
Тази възможност е отворена към всички институционални членове на РЕЙН.
Събитието е насочено към по-широк кръг участници, до 30 души, предполага изграждане на споделено виждане с по-широк кръг заинтересовани страни на общинско и регионално равнище. В рамките на събитието ТСА също предвижда да представи свои публикации и добри практики.

Краен срок за реализиране на събитията и по двете направления – 30 юни 2023 г.

Очакваме заявки за интерес не по-късно от 1 месец преди датата, на която заявилите интерес членове планират събитието – 31 май 2023 г.

Повече информация за изискванията и насоките за изразяване на интерес, можете да намерите в следните документи:

ПОКАНА за съвместно организиране на регионални събития

ПОКАНА за споделяне на добри практики чрез онагледяване

Proudly powered by Wpopal.com