Изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване“ в системата на предучилщното образование

site-guru

Защо е важно да бъде възстановено изпълнението на дейностите по проект „Активно приобщаване“?

Съгласно заповед РД 01 – 124 от 13.03.2020 година на министъра на здравеопазването детските градини останаха затворени. В периода от 22 май до 01.06.2020 г. детските градини бяха поетапно отворени, като дейността им е пряко съобразена с Мерките за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на деца, публикувани на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Дейностите по проекта е важно да се изпълняват като се адаптират към новата обстановка.

Тъй като целевата група са деца в предучилищна възраст, прекъсването на образователния процес за продължителен период от време води до натрупване на пропуски, които в последствие трудно ще се компенсират във времето и ще се отрази на по-нататъщното развитие на децата в училище. Това в още по-голяма степен се отнася за децата със СОП. Работата с тях е продължителен процес, като за да се постигнат пожителни резултати, са необходими много непрекъснати усилия във времето. Затова в интерес на всички е образователният процес да се провежда дори и под различна от обичайната форма, която е възможна и приложима в настоящата ситуация.

Кои са възможните варианти за изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване“?

Дейност 1 Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

Допълнителното обучение продължава, като детските градини могат да използват един от следните варианти за неговото оргиназиране:

Вариант 1: Присъствена форма на открито. Предвид затоплянето на времето педагогическите ситуации може да се провеждат на открито в малка група – не повече от 8 деца. Препоръчва се групите да бъдат от 2-3 деца и само по изключение повече от 5, което ще позволи в значителна степен индивидуализирано взаимодействие. Освен това при по-малък брой деца учителите учителите ще могат много по-лесно да подкрепят децата по отношение на пропуснатото през изминалите месеци. Децата трябва да са от една група и не се допуска смесването на деца от отделни групи в детската градина.

Вариант 2: Неприсъствена форма. Този вариант следва да се реализира само в случаите, в които не може да се приложи вариант 1. Учителите изготвят видеа с конкретни въпроси и задачи към децата. Записите се изпращат на децата, като родителите при възможност изпращат обратна връзка на учителите. Възможно е и за децата да се подготвят обучителни материали, съобразени с възрастта им, а непедагогическият персонал да ги отнася до семействата и после да ги връща обратно до учителя за проверка. Този вариант е приложим само при изричното съгласие на родителите за неговото провеждане и при осигуряването на доказателстван материал за изпълнението на дейността. Вариантът не се препоръчва, когато родителите на децата са неграмотни или не владеят добре български език, тъй като те няма да могат да проследят изпълнението на поставената от учителя задача.

Дейност 2 Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, вкл. Обезпечаване на средствата за такси на ДГ с повишена концентрация на деца от уизвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

В срок до 3-ти юни 2020 година ще бъде отворен отново модул „Такси“ в електронната система за управление на проекта, като списъкът на децата отново ще бъде актуализиран. Дейността продължава да се изпълнява с регулярно възстановяване на средствата за такси за посещение на детска градина.

Proudly powered by Wpopal.com