ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В РОМСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 2023 ГОДИНА

site-guru

1. МИСИЯ И ЦЕЛИ НА МРЕЖАТА

Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност в България (Мрежата) е създадена през януари 2018 година и се координира от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Мрежата цели да подкрепи специалистите, работещи с деца от малцинствата, в повишаване на обхвата и качеството на предоставяните услуги, и се стреми да обедини усилията за застъпничество на членовете си в тази насока. Мрежата също така подкрепя развиването на ролеви модели от самата ромска общност.

Основните цели на Мрежата са:

  • Да развие експертния капацитет сред специалисти и помощен персонал, които работят с ромски общности в областта на ранното детско развитие;
  • Да помогне за увеличаване броя на специалистите от ромската общност, работещи за предоставяне на услуги в ранна детска възраст;
  • Да се застъпва за осигуряване на по-справедливи и качествени услуги, които да подпомогнат създаването на по-приобщаващи системи;

2. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ НА МРЕЖАТА ПРЕЗ 2023 г.

  • През периода на месеците май-юни се проведоха четири събития за споделяне на въведени от образователна институция успешни практики за работа с деца от уязвими общности. Те се реализираха от екипите на детска градина „Щастливо детство“, гр. Пловдив, Народно читалище „Родолюбие – 1873“, гр. Асеновград, детска градина „Слънце“, гр. Левски и детска градина „Атанас Неделчев“, гр. Бяла Черква.
  • През месец май се проведе и едно съвместно полудневно събитие с регионален характер,насочено към специалисти, работещи с деца на възраст 2-7 години от уязвими общности в Народно читалище „Родолюбие – 1873“,  гр. Асеновград. Тема на събитието бе: „Защо е важно семействата да участват в живота на своите деца в детската градина/училището“. 

През 2023 г. РЕЙН България подкрепи обмен на опит за насърчаване и промотиране на ромски професионалисти в областта на ранно детско развитие, като членове на мрежата взеха участие в:

* Международна конференция на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ ISSA Connects for Learning 2023 на тема: „Стремеж към качествени услуги в ранна детска възраст за деца в неблагоприятен контекст, проведена в Опатия, Хърватия. В конференцията се включи група от осем специалисти – членове на Мрежата Рейн България и представители на екипа на ТСА.

* 14-та регионална конференция на Общността на учителите иноватори, на тема: „Учителите като строители на мира. Ролята на учителите в изграждането на култура на мира“, която се проведе в Сараево, Босна и Херцеговина. В конференцията РЕЙН България участва чрез петима представители – директори на детски градини и психолози – членове на Мрежата.

Проведе се двудневен семинар в гр. Луковит за международен обмен на опит на тема „Ролеви модели в ранна възраст“ с граждански организации от Хърватия, Босна и Херцеговина, Белгия, представители на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (МАСС), както на български образователни институции и местни власти. Представен бе опитът на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ в подкрепата на ролеви модели, а международните участници имаха възможност да посетят детска градина „Слънце“ и да разговарят с родители за ползите от това в екипа на детската градина да има педагози представители на местната ромска общност.

*Над 30 учители от област Бургас участваха в обучения на тема „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“ и се запознаха с множество ефективни начини за взаимодействие с родителите въз основа на портфолиото на детето. Обучението преминаха и младите педагози и психолози, ролеви модели от местни общности, подпомагани от ТСА в рамките на проекта „Млади ромски педагози“.

РЕЙН България през 2023 г. осъществява застъпнически инициативи в подкрепа на образователните медиатори в детски градини.

* С цел да подкрепи устойчивостта на финансирането за позицията на образователния медиатор в детски градини, Мрежата РЕЙН инициира застъпническа инициатива с участието на шест неправителствени организации – членове на Мрежата, както и на множество членуващи детски градини и предучилищни групи в училища.

* Проведоха се и две обучения за образователни медиатори по програма „Заедно в пъстър свят“ в гр. Велико Търново и гр. Пловдив, в което взеха участие над 30 образователни медиатори от страната. Целта на обученията бе подкрепа на капацитета на медиаторите в детски градини да взаимодействат с родители, да подкрепят ученето на децата у дома, да насърчават изграждането на местна учеща общност в полза на децата и семействата.

* На 3 ноември РЕЙН България – координирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката на Република България успешно организира конференция на тема „Практики и посоки: Образователният медиатор в детската градина“. Събитието предизвика интереса на над 120 участници от цяла България –директори, медиатори, учители, РУО експерти, академици, представители на институции. Конференцията бе възможност за споделянето на успешни практики от работата на образователните медиатори в детски градини, както и за обединяване на усилията за признаването на важността и подкрепата за устойчивостта и професионалното развитие на образователните медиатори в ранното детско образование.

* Трите детски градини участвали с представяне на презентация за успешна практика на медиаторите по време на конференцията „Практики и посоки: Образователният медиатор в детската градина“, получиха от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ дарение от предварително избрани от институциите – детски книжки и детска отворена библиотечка. Мрежата РЕЙН насърчава използването на такива ресурси за развитие на любовта към четенето и на ранните езикови умения на децата.

  • През месец юни 2023 г. с подкрепата на четири местни организации – членове на Мрежата РЕЙН – Сдружение „Нов път“, Сдружение „Диалог“, Сдружение „Клуб на нестопанските организации“, Фондация „Болни от Астма“,се проведоха информационни сесии за родители относно важната роля на детската градина за децата (проект „Всеки ден в детската градина уча и играя“), като в тях са включиха над 265 родители и над 10 детски градини от малки населени места. В серия от шест сесии бяха разгледани въпроси, свързани с ролята на ранното детство, важността на посещаването на детска градина, ползите от регулярното посещение за по-добрата социализация и изграждане на ранни езикови умения у децата, важността на доброто взаимодействие и доверителна връзка между родители и учители/възпитатели.

*През 2023 г., РЕЙН изготви и публикува Наръчник за провеждане на информационни сесии за родители – „Всеки ден в детската градина уча и играя“. Целта е насоките за провеждане на информационни сесии да помогнат на повече детски градини и мести общности да повишат информираността на родителите за това какво се случва в детската градина и защо то е важно за децата.

 

3. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

1. Събития на Мрежата за споделяне на въведени успешни практики на образователни институции за работа с деца от уязвими общности. Възможността е насочена към институционалните членове на Мрежата РЕЙН – детски ясли, детски градини и предучилищни групи в училища.

2. Насърчаване на обмена на опит за насърчаване и промотиране на професионалисти в областта на ранно детско развитие, работещи в уязвими общности.

3. Разпространение на знания и опит от Международната конференция за ранно детско развитие, организирана от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ и фондация „Тръст за социална алтернатива“, която ще се състои за пръв път в България, в гр. София на 22-24 октомври 2024 г.

4. Нов ресурс за учители – информационна брошура за ролята на идентичността за развитието на децата, разработена от РЕЙН Хърватия: „Кой съм аз? Въпроси на груповата и индивидуалната идентичност“.

5. Възможности за обучения за учители на тема: „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“.

6. Продължаване на усилията по застъпничество в подкрепа на капацитирането и кариерното развитие на образователните медиатори в детски градини.

 

 

Proudly powered by Wpopal.com